Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Przyznanie środków Funduszu Pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2016 rok 28 Dezember 2015 drucken

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, decyzją z 4 Dezember 2015 r. ustalił kwoty środków Funduszu Pracy jakie mogą być wydatkowane w 2016 roku na finansowanie zadań realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim.

Podział kwot środków został dokonany uchwałą Nr 51/1818/15 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dniu 16 Dezember 2015 r. w sprawie ustalenia kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 r. oraz uchwałą Nr 51/1819/15 w sprawie zasad wykorzystania środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa w 2016 r., w oparciu o kryteria określone przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XIV/292/15 z dnia 23 listopada 2015 r. in sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji, Beschäftigung, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2016 Jahr.

Zgodnie w ww. uchwałami dokonano podziału kwot na:

I. zadnia realizowane przez samorządy powiatów, łącznie 224 156,1 tys. zł w tym na:

 1. programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 218 453,3 tys. zł
 2. inne fakultatywne zadania 5 700,8 tys. zł
  W ramach powyższych limitów ustalone zostały następujące kwoty środków
  na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetów:
 • 8i dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020: kwotę 40 812 320,00 zł;
 • 8ii trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020: kwotę 58 763 309,00 zł.

II. zadania realizowane przez samorząd województwa 527,1 tys. zł

Wie bewerten Sie diese Seite?
Dziękujemy za głosowanie

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung