The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w grudniu 2015 r. 15 January 2016 print

W grudniu 2015 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 16 954 nowych bezrobotnych (the 15,1% więcej niż w miesiącu poprzednim, but 8,5% mniej niż w grudniu 2014 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 7,0% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 13 510 bezrobotnych (o 3,1% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 13,2% mniej niż w grudniu 2014 r.).

Work – 7821 people - were 57,9% general exemptions (w listopadzie było to odpowiednio: 7270 persons and 52,1%). Zatrudnienie niesubsydiowane adopted 5829 Unemployment (o 1,5% więcej niż w poprzednim miesiącu, but 11,9% mniej niż w grudniu 2014 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęły 1992 people (the 30,6% more than in the previous month and the 22,2% więcej niż w grudniu 2014 r.):

 • 163 osoby rozpoczęły prace interwencyjne,
 • 205 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 510 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 1055 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 37 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 12 osób podjęło pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 2 osoby podjęły pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years,
 • 8 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę, świadczenia aktywizacyjnego oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Z powodu rozpoczęcia training z ewidencji wyłączono 735 Unemployment (o 27,9% mniej niż w listopadzie, but 1261,1% więcej niż w grudniu 2014 r.), including 6 osób w ramach bonu szkoleniowego.

Staże started 478 Unemployment (the 43,6% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 21,9% mniej niż w grudniu 2014 r.), including 3 osoby w ramach bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne adopted 12 Unemployment (the 90,4% mniej niż w listopadzie i o 42,9% mniej niż w grudniu 2014 r.), w tym była 1 osoba, która skorzystała z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu było 17 takich osób).

W grudniu 2015 r. nie było bezrobotnych, którzy rozpoczęli przygotowanie zawodowe dorosłych (w poprzednim miesiącu – 3 people, przed rokiem nie było takich osób).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych skierowano 99 bezrobotnych (w poprzednim miesiącu – 50 people).

Według stanu w dniu 31 December 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 9602 Unemployment (wobec 14 817 przed miesiącem), including:

 • 2162 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (w listopadzie – 2124 people),
 • 935 osób pracowało w ramach robót publicznych (w listopadzie – 1717 people),
 • 115 bezrobotnych odbywało szkolenia (w listopadzie – 829 osób), including 5 osób w ramach bonu szkoleniowego (w listopadzie – 20 osób),
 • 5949 bezrobotnych odbywało staże (w listopadzie – 8643 osoby), including 208 osób w ramach bonu stażowego (w listopadzie – 196 osób),
 • 11 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w listopadzie – 12 people),
 • 308 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w listopadzie – 1378 osób), nie było osób, które korzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem – 97 people),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach świadczenia aktywizacyjnego (bez zmian),
 • 1 osoba była zatrudniona w ramach grantu na telepracę (bez zmian),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (bez zmian),
 • 117 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w listopadzie – 109 people), w tym było 7 osób powyżej 60 roku życia (bez zmian).

W grudniu 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim 545 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w listopadzie – 1107 osób), wszyscy – w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu grudnia 2015 r. in Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowane były 3 projekty, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 3790 people.

W ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 20 projektów PUP, w ramach których wsparciem zostało objętych łącznie 7906 osób bezrobotnych (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 20 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 5669 osób powyżej 29 years.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W grudniu 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 4660 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 21,2% mniej niż w poprzednim miesiącu, but 17,4% więcej niż w grudniu 2014 r.). Liczba ofert na pracę niesubsydiowaną (3650 places) zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 16,1%, a liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane (810 places) -Point / span & gt; 15,1%, natomiast liczba availability of professional activation zmalała o 67,0%. Spośród 200 zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 198 dotyczyło odbywania stażu, 2 – prac społecznie użytecznych, there was a proposal of vocational training adults.

For people with disabilities reported 215 proposals vacancies and of professional activation (including 15 in the form of subsidized), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki nie było propozycji.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 3012 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 36 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w grudniu 2015 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 12/2015 w zakładce

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS INFORMATION - FOR THE YEAR 2015

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance