Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 22 Januar 2016 drucken

Landesarbeitsamt in Toruń ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa kujawsko- pomorskiego współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 1 lutego 2016 r. tun 10lutegoo 2016rr.

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu
Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz w wersji papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego: przez elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu w terminie od 1 lutego 2016 r. tun 10 lutego 2016 roku w godz. 7.30-15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu przy ul. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń w Kancelarii WUP w Toruniu, VII piętro, Zimmer Nr. 2.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER wynosi na rok 2016 ich 2017 łącznie 62 884 173,00 PLN zgodnie z Rocznym Planem Działania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na rok 2016.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu, BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun

Panel on. Projektów Pozakonkursowych PUP
so. (56) 669 39 70 oder (56) 669 39 71
E-Mail: wup małpa wup kropka torun kropka pl

Punkt Kontaktowy
so. (56) 669 39 39 oder (56) 669 39 84
E-Mail: promocjaefs małpa wup kropka torun kropka pl

Zubehör:
Pobierz: Ogłoszenie o naborze
Pobierz: Załączniki do Ogłoszenia o naborze

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung