The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Województwo na tle Polski w grudniu 2015 r. 3 February 2016 print

Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim na tle Polski i województw w grudniu 2015 r.

Według stanu w końcu grudnia 2015 r. in Kujawsko-Pomorskie remained registered 107 255 Unemployment. Pod względem liczby bezrobotnych województwo zajmowało 7. place in the country.

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych w regionie wzrosła o 3,3%, a w stosunku do grudnia 2014 wystąpił spadek o 15,6% (w kraju w odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych wzrosła się o 2,1%, a w porównaniu z grudniem 2014 r. wystąpił spadek o 14,3%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu wyniosła 13,3%. Pod względem wysokości stopy bezrobocia województwo kujawsko-pomorskie zajmowało 2. place in the country (razem z woj. zachodniopomorskim).

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,4 pkt. proc., a w stosunku do grudnia 2014 r. spadła o 2,2 pkt. proc. (w kraju stopa bezrobocia wzrosła o 0,4 pkt. proc. w odniesieniu do poprzedniego miesiąca , a w stosunku do grudnia 2014 r. spadła o 1,4 pkt. proc. i wyniosła 9,8%).

W załączeniu przedstawiamy grafiki ilustrujące zmiany liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim (ogółem i w powiatach) na tle Polski i innych województw.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance