Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w styczniu 2016 r. 10 Februar 2016 drucken

W styczniu 2016 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 15 528 nowych bezrobotnych (die 8,4% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 8,0% mniej niż w styczniu 2015 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 11,0% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 9065 bezrobotnych (o 32,9% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 12,9% mniej niż w styczniu 2015 r.).

Podjęcia pracy - 5115 Menschen - waren 56,4% die Gesamtzahl der Ausnahmen (w grudniu było to odpowiednio: 7821 osób i 57,9%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 4700 bezrobotnych (o 19,5% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 3,6% mniej niż w styczniu 2015 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęło 415 Menschen (die 79,1% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 1,4% mniej niż w styczniu 2015 r.):

 • 79 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 148 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 17 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 113 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 22 osoby podjęły pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 4 osoby podjęły pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 2 osoby podjęły pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
 • 30 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane, nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę, świadczenia aktywizacyjnego oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 37 bezrobotnych (o 95,0% mniej niż w grudniu, aber 85,0% więcej niż w styczniu 2015 r.), w tym 5 osób w ramach bonu szkoleniowego.

Staże rozpoczęło 387 bezrobotnych (die 19,0% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 21,5% mniej niż w styczniu 2015 r.), w tym 5 osób w ramach bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne podjęło 24 bezrobotnych (die 100% więcej niż w grudniu, ale o 41,5% mniej niż w styczniu 2015 r.). Nie było osób, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu była 1 taka osoba).

W styczniu 2016 r. nie było bezrobotnych, którzy rozpoczęli przygotowanie zawodowe dorosłych (tak jak w poprzednim miesiącu i przed rokiem).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych skierowano 94 bezrobotnych (w poprzednim miesiącu – 99 Menschen).

Według stanu w dniu 31 Januar 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 8394 bezrobotnych (wobec 9602 przed miesiącem), w tym:

 • 2204 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (w grudniu – 2162 Menschen),
 • 653 osoby pracowały w ramach robót publicznych (w grudniu – 935 Menschen),
 • 108 bezrobotnych odbywało szkolenia (w grudniu – 115 osób), w tym 5 osób w ramach bonu szkoleniowego (w grudniu – 5 osób),
 • 5157 bezrobotnych odbywało staże (w grudniu – 5949 osoby), w tym 218 osób w ramach bonu stażowego (w grudniu – 208 osób),
 • 9 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w grudniu – 11 Menschen),
 • 144 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w grudniu – 308 osób), nie było osób, które korzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (tak jak przed miesiącem),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach świadczenia aktywizacyjnego (bez zmian),
 • 1 osoba była zatrudniona w ramach grantu na telepracę (bez zmian),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (bez zmian),
 • 114 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w grudniu – 117 osób), w tym było 8 osób powyżej 60 roku życia (w grudniu – 7 osób).

W styczniu 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim 288 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w grudniu – 545 osób), wszyscy – w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

W ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 7 projektów PUP, w ramach których wsparciem zostało objętych łącznie 3376 osób bezrobotnych (tun 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 18 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 5397 osób powyżej 29 roku życia.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W styczniu 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 5537 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 18,8% więcej niż w poprzednim miesiącu, i o 6,3% więcej niż w styczniu 2015 r.). Liczba ofert na pracę niesubsydiowaną (3696 miejsc) zwiększyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,3%, a liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane (601 miejsc) zmalała – o 25,8%, natomiast liczba wolnych miejsc aktywizacji zawodowej wzrosła o 520%. Spośród 1240 zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 829 dotyczyło odbywania stażu, 411 – prac społecznie użytecznych, nie było propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych.

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 263 propozycje wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 22 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki była 1 propozycja.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawały 3962 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 29 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w styczniu 2016 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 1/2016 w zakładce

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2016

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung