The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w styczniu 2016 r. 10 February 2016 print

W styczniu 2016 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 15 528 nowych bezrobotnych (the 8,4% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 8,0% mniej niż w styczniu 2015 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 11,0% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 9065 Unemployment (o 32,9% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 12,9% mniej niż w styczniu 2015 r.).

Work – 5115 people - were 56,4% general exemptions (w grudniu było to odpowiednio: 7821 persons and 57,9%). Zatrudnienie niesubsydiowane adopted 4700 Unemployment (o 19,5% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 3,6% mniej niż w styczniu 2015 r.).

Zatrudnienie subsydiowane started 415 people (the 79,1% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 1,4% mniej niż w styczniu 2015 r.):

 • 79 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 148 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 17 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 113 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 22 osoby podjęły pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 4 osoby podjęły pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 2 osoby podjęły pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years,
 • 30 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane, nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę, świadczenia aktywizacyjnego oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Z powodu rozpoczęcia training z ewidencji wyłączono 37 Unemployment (o 95,0% mniej niż w grudniu, but 85,0% więcej niż w styczniu 2015 r.), including 5 osób w ramach bonu szkoleniowego.

Staże started 387 Unemployment (the 19,0% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 21,5% mniej niż w styczniu 2015 r.), including 5 osób w ramach bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne adopted 24 Unemployment (the 100% więcej niż w grudniu, ale o 41,5% mniej niż w styczniu 2015 r.). Nie było osób, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu była 1 taka osoba).

W styczniu 2016 r. nie było bezrobotnych, którzy rozpoczęli przygotowanie zawodowe dorosłych (tak jak w poprzednim miesiącu i przed rokiem).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych skierowano 94 bezrobotnych (w poprzednim miesiącu – 99 people).

Według stanu w dniu 31 January 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 8394 Unemployment (wobec 9602 przed miesiącem), including:

 • 2204 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (w grudniu – 2162 people),
 • 653 osoby pracowały w ramach robót publicznych (w grudniu – 935 people),
 • 108 bezrobotnych odbywało szkolenia (w grudniu – 115 osób), including 5 osób w ramach bonu szkoleniowego (w grudniu – 5 osób),
 • 5157 bezrobotnych odbywało staże (w grudniu – 5949 osoby), including 218 osób w ramach bonu stażowego (w grudniu – 208 osób),
 • 9 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w grudniu – 11 people),
 • 144 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w grudniu – 308 osób), nie było osób, które korzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (tak jak przed miesiącem),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach świadczenia aktywizacyjnego (bez zmian),
 • 1 osoba była zatrudniona w ramach grantu na telepracę (bez zmian),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (bez zmian),
 • 114 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w grudniu – 117 osób), w tym było 8 osób powyżej 60 roku życia (w grudniu – 7 osób).

W styczniu 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim 288 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w grudniu – 545 osób), wszyscy – w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

W ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 7 projektów PUP, w ramach których wsparciem zostało objętych łącznie 3376 osób bezrobotnych (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 18 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 5397 osób powyżej 29 years.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W styczniu 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 5537 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 18,8% więcej niż w poprzednim miesiącu, i o 6,3% więcej niż w styczniu 2015 r.). Liczba ofert na pracę niesubsydiowaną (3696 places) zwiększyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,3%, a liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane (601 places) zmalała – o 25,8%, natomiast liczba availability of professional activation wzrosła o 520%. Spośród 1240 zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 829 dotyczyło odbywania stażu, 411 – prac społecznie użytecznych, there was a proposal of vocational training adults.

For people with disabilities reported 263 propozycje wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (including 22 in the form of subsidized), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki była 1 propozycja.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawały 3962 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 29 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w styczniu 2016 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 1/2016 w zakładce

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS INFORMATION - FOR THE YEAR 2016

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance