The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Pierwsze posiedzenie Zespołu w sprawie opracowania projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2016 year 19 February 2016 print

On 19 lutego 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu w sprawie opracowania Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2016 year powołanego uchwałą nr 50/1787/15 Kujawsko Board of Pomeranian 8 December 2015 r. w  sprawie trybu opracowania Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na  2016 year.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

Podstawę przygotowania RPD/Z na 2016 rok stanowi ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. on employment promotion and labor market institutions. In accordance with Article. 3 paragraph. 4 wyżej wymienionej ustawy samorząd województwa, na podstawie Krajowego Planu Działań, uwzględniając strategię rozwoju województwa, w tym w zakresie polityki społecznej, o których mowa w przepisach o samorządzie województwa i przepisach o pomocy społecznej, przygotowuje corocznie Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia, określający priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance