Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy 26 Februar 2016 drucken

Auf 26 lutego 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie WojewódzkiejrRady Rynku Pracy (WRRP) na którym m.in. zaopiniowano pozytywnie Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w 2015 r. oraz Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.
Ponadto zaopiniowano 56 nowych kierunków kształcenia w 21 szkołach ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. Omówiono także plan działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na 2016 rok, etapy realizacji konkursu w ramach Działania 10.2 Edukacja ogólna i zawodowa Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 oraz aktualną sytuację na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung