The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy 26 February 2016 print

On 26 lutego 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie WojewódzkiejrRady Rynku Pracy (WRRP) na którym m.in. zaopiniowano pozytywnie Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w 2015 r. oraz Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.
Ponadto zaopiniowano 56 nowych kierunków kształcenia w 21 szkołach ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. Omówiono także plan działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na 2016 year, etapy realizacji konkursu w ramach Działania 10.2 Edukacja ogólna i zawodowa Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 oraz aktualną sytuację na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance