La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy 26 Février 2016 imprimer

Sur 26 lutego 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (WRRP) na którym m.in. zaopiniowano pozytywnie Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w 2015 r. oraz Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.
Ponadto zaopiniowano 56 nowych kierunków kształcenia w 21 szkołach ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. Omówiono także plan działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na 2016 rok, etapy realizacji konkursu w ramach Działania 10.2 Edukacja ogólna i zawodowa Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 oraz aktualną sytuację na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale