Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w lutym 2016 r. 14 marca 2016 drukuj

W lutym 2016 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 13 742 nowych bezrobotnych (o 11,5% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 10,7% więcej niż w lutym 2015 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 12,5% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 12 711 bezrobotnych (o 40,2% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 2,4% mniej niż w lutym 2015 r.).

Podjęcia pracy – 6474 osoby – stanowiły 50,9% ogółu wyłączeń (w styczniu było to odpowiednio: 5115 osób i 56,4%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 5380 bezrobotnych (o 14,5% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 3,3% więcej niż w lutym 2015 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęły 1094 osoby (o 163,6% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 70,1% więcej niż w lutym 2015 r.):

 • 155 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 367 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 68 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 154 osoby podjęły pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 28 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 2 osoby podjęły pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 9 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
 • 311 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (w tym 282 osoby bezrobotne do 30 roku życia podjęły zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę, świadczenia aktywizacyjnego oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 171 bezrobotnych (o 362,2% więcej niż w styczniu, ale o 8,1% mniej niż w lutym 2015 r.), w tym 25 osób skorzystało z bonu szkoleniowego.

Staże rozpoczęło 938 bezrobotnych (o 142,4% więcej niż w miesiącu poprzednim, ale o 28,6% mniej niż w lutym 2015 r.), w tym 11 osób skorzystało z bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne podjęło 643 bezrobotnych (o 2579,2% więcej niż w styczniu, i o 25,6% więcej niż w lutym 2015 r.). 46 osób skorzystało z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu nie było takich osób).

W lutym 2016 r. nie było bezrobotnych, którzy rozpoczęli przygotowanie zawodowe dorosłych (tak jak w poprzednim miesiącu i przed rokiem).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych skierowano 96 bezrobotnych (w poprzednim miesiącu – 94 osoby).

Według stanu w dniu 29 lutego 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 8977 bezrobotnych (wobec 8420 przed miesiącem), w tym:

 • 2188 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w styczniu – 2204 osoby),
 • 821 osób pracowało w ramach robót publicznych (w styczniu – 653 osoby),
 • 131 bezrobotnych odbywało szkolenia (w styczniu – 108 osób), w tym 18 osób w ramach bonu szkoleniowego (w styczniu – 5 osób),
 • 4747 bezrobotnych odbywało staże (w styczniu – 5157 osób), w tym 212 osób w ramach bonu stażowego (w styczniu – 218 osób),
 • 7 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w styczniu – 9 osób),
 • 660 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w styczniu – 144 osoby), 46 osób, które korzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem nie było takich osób),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach świadczenia aktywizacyjnego (tak jak przed miesiącem),
 • 1 osoba była zatrudniona w ramach grantu na telepracę (bez zmian),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (przed miesiącem – 2 osoby),
 • 113 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w styczniu – 114 osób), w tym było 8 osób powyżej 60 roku życia (tak jak przed miesiącem),
 • 307 osób do 30 roku życia zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w styczniu – 26 osób).

 

W lutym 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim 829 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w styczniu – 288 osób), wszyscy – w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

W ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 7 projektów PUP, w ramach których wsparciem zostało objętych łącznie 3376 osób bezrobotnych (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 18 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 5399  osób powyżej 29 roku życia.

 

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W lutym 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8304 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (o 50,0% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 0,3% mniej niż w lutym 2015 r.). W lutym, zwiększyła się, w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba ofert na pracę niesubsydiowaną – 3961 miejsc (o 7,2% więcej), liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane – 1381 miejsc (o 129,8% więcej), oraz liczba wolnych miejsc aktywizacji zawodowej – 2962 miejsca (o 138,9% więcej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 2220 dotyczyło odbywania stażu, 742 – prac społecznie użytecznych, nie było propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych.

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 265 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 24 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki  były 4 propozycje.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawały 5026 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 23 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w lutym 2016 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 2/2016 w zakładce

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2016

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych