The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation of the unemployed in February 2016 r. 14 March 2016 print

In February 2016 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 13 742 nowych bezrobotnych (the 11,5% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 10,7% więcej niż w lutym 2015 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 12,5% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 12 711 Unemployment (o 40,2% więcej niż w poprzednim miesiącu, but 2,4% mniej niż w lutym 2015 r.).

Work – 6474 people - were 50,9% general exemptions (in January was duly: 5115 persons and 56,4%). Zatrudnienie niesubsydiowane adopted 5380 Unemployment (o 14,5% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 3,3% więcej niż w lutym 2015 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęły 1094 people (the 163,6% more than in the previous month and the 70,1% więcej niż w lutym 2015 r.):

 • 155 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 367 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 68 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 154 osoby podjęły pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 28 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 2 osoby podjęły pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 9 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years,
 • 311 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (including 282 osoby bezrobotne do 30 roku życia podjęły zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę, świadczenia aktywizacyjnego oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Z powodu rozpoczęcia training z ewidencji wyłączono 171 Unemployment (o 362,2% więcej niż w styczniu, but 8,1% mniej niż w lutym 2015 r.), including 25 osób skorzystało z bonu szkoleniowego.

Staże started 938 Unemployment (the 142,4% więcej niż w miesiącu poprzednim, ale o 28,6% mniej niż w lutym 2015 r.), including 11 osób skorzystało z bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne adopted 643 Unemployment (the 2579,2% więcej niż w styczniu, i o 25,6% więcej niż w lutym 2015 r.). 46 osób skorzystało z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu nie było takich osób).

In February 2016 r. nie było bezrobotnych, którzy rozpoczęli przygotowanie zawodowe dorosłych (tak jak w poprzednim miesiącu i przed rokiem).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych skierowano 96 bezrobotnych (w poprzednim miesiącu – 94 people).

Według stanu w dniu 29 lutego 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 8977 Unemployment (wobec 8420 przed miesiącem), including:

 • 2188 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w styczniu – 2204 people),
 • 821 osób pracowało w ramach robót publicznych (w styczniu – 653 people),
 • 131 bezrobotnych odbywało szkolenia (w styczniu – 108 osób), including 18 osób w ramach bonu szkoleniowego (w styczniu – 5 osób),
 • 4747 bezrobotnych odbywało staże (w styczniu – 5157 osób), including 212 osób w ramach bonu stażowego (w styczniu – 218 osób),
 • 7 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w styczniu – 9 people),
 • 660 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w styczniu – 144 osoby), 46 people, które korzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem nie było takich osób),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach świadczenia aktywizacyjnego (tak jak przed miesiącem),
 • 1 osoba była zatrudniona w ramach grantu na telepracę (bez zmian),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (przed miesiącem – 2 people),
 • 113 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w styczniu – 114 people), w tym było 8 osób powyżej 60 roku życia (tak jak przed miesiącem),
 • 307 osób do 30 roku życia zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (in January - 26 people).

 

In February 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim 829 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w styczniu – 288 osób), wszyscy – w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

W ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 7 projektów PUP, w ramach których wsparciem zostało objętych łącznie 3376 osób bezrobotnych (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 18 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 5399  osób powyżej 29 years.

 

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

In February 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8304 vacancies and of professional activation (the 50,0% więcej niż w poprzednim miesiącu, but 0,3% mniej niż w lutym 2015 r.). In February, zwiększyła się, w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba ofert na pracę niesubsydiowaną – 3961 places (the 7,2% more), liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane – 1381 places (the 129,8% more), oraz liczba availability of professional activation – 2962 space (o 138,9% więcej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 2220 dotyczyło odbywania stażu, 742 – prac społecznie użytecznych, there was a proposal of vocational training adults.

For people with disabilities reported 265 proposals vacancies and of professional activation (including 24 in the form of subsidized), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki  były 4 proposals.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawały 5026 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 23 bezrobotnych.

For more information about the situation on the labor market in the region in February 2016 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 2/2016 w zakładce

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS INFORMATION - FOR THE YEAR 2016

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance