La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Podręcznik Beneficjenta dotyczący użytkowania SL2014 – Podręcznik Beneficjenta IP WUP 12 Avril 2016 imprimer

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązuje się do rozliczania realizowanego projektu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz komunikowania się z WUP w Toruniu za pośrednictwem SL2014, zgodnie z aktualną wersją Podręcznika Beneficjenta IP WUP. Dzięki wykorzystaniu SL2014 możliwe jest składanie wniosków o płatność, przekazywanie danych niezbędnych do realizacji projektu czy prowadzenie korespondencji z WUP w Toruniu.

Podręcznik stanowi instruktaż dotyczący możliwości technicznych SL2014 oraz informuje o wymaganiach WUP w Toruniu wobec Beneficjentów od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Niniejszy podręcznik dotyczy projektów realizowanych w ramach:

 • Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy;
 • Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie;
 • Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe,

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogólna instrukcja multimedialna dotycząca funkcjonalności SL2014 dostępna jest pod adresem:  https://instrukcja.sl2014.gov.pl.

Pièces jointes

Comment évaluez-vous cette page?
Dziękujemy za głosowanie

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale