Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Spotkanie z Dyrektorami powiatowych urzędów pracy. 12 April 2016 drucken

Auf 11 April 2016 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyło się spotkanie z dyrektorami powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko pomorskiego. Na spotkaniu zostało podpisanych 20 umów z powiatowymi urzędami pracy na realizację projektów w ramach Działania 8.1 “Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy – projekty pozakonkursowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na kwotę 31 786 046,04 zł oraz 20 umów w ramach Poddziałania 1.1.2 “Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychProgramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na kwotę 55 764 745,81 zł. Łączna wartość podpisanych umów to 87 550 791,85

Na spotkaniu omówiono także zagadnienia dotyczące:
planu szkoleniowego dla powiatowych urzędów pracy
Funduszu Pracy
Krajowego Funduszu Szkoleniowego
realizacji projektów pozakonkursowych PUP oraz konkursów ogłaszanych przez WUP w ramach POWER i RPO WK-P w latach 2015 – 2016
kontroli projektów
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
EURES i targów pracy
planowanych działań Wydziału Badań i Analiz WUP w Toruniu

Ponadto w spotkaniu wziął również udział Pan Ireneusz BaranowskiDyrektor Departamentu Funduszy MRPiPS, który omówił zagadnienie dot. Gospodarki Funduszu Pracy w 2016 roku oraz Pani Małgorzata Beata TaranowiczWojewódzki Komendant OHP.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung