La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Spotkanie z Dyrektorami powiatowych urzędów pracy. 12 Avril 2016 imprimer

Sur 11 Avril 2016 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyło się spotkanie z dyrektorami powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko pomorskiego. Na spotkaniu zostało podpisanych 20 umów z powiatowymi urzędami pracy na realizację projektów w ramach Działania 8.1 “Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy – projekty pozakonkursowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na kwotę 31 786 046,04 zł oraz 20 umów w ramach Poddziałania 1.1.2 “Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychProgramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na kwotę 55 764 745,81 . Łączna wartość podpisanych umów to 87 550 791,85

Na spotkaniu omówiono także zagadnienia dotyczące:
planu szkoleniowego dla powiatowych urzędów pracy
Funduszu Pracy
Krajowego Funduszu Szkoleniowego
realizacji projektów pozakonkursowych PUP oraz konkursów ogłaszanych przez WUP w ramach POWER i RPO WK-P w latach 2015 – 2016
kontroli projektów
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
EURES i targów pracy
planowanych działań Wydziału Badań i Analiz WUP w Toruniu

Ponadto w spotkaniu wziął również udział Pan Ireneusz BaranowskiDyrektor Departamentu Funduszy MRPiPS, który omówił zagadnienie dot. Gospodarki Funduszu Pracy w 2016 roku oraz Pani Małgorzata Beata TaranowiczWojewódzki Komendant OHP.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale