The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation of the unemployed in March 2016 r. 18 April 2016 print

In March 2016 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 13 349 nowych bezrobotnych (the 2,9% mniej niż w miesiącu poprzednim, but 1,3% więcej niż w marcu 2015 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 10,3% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 16 906 Unemployment (o 33,0% więcej niż w poprzednim miesiącu, but 7,2% mniej niż w marcu 2015 r.).

Work – 8426 osób – stanowiło 49,8% general exemptions (w lutym było to odpowiednio: 6474 osoby i 50,9%). Zatrudnienie niesubsydiowane adopted 6373 Unemployment (o 18,5% więcej niż w poprzednim miesiącu, but 3,6% mniej niż w marcu 2015 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęły 2053 people (the 87,7% more than in the previous month and the 37,5% więcej niż w marcu 2015 r.):

 • 419 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 567 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 127 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 213 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 52 osoby podjęły pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 5 osób podjęło pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 13 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years,
 • 657 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (including 656 osób bezrobotnych do 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę, świadczenia aktywizacyjnego oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Z powodu rozpoczęcia training z ewidencji wyłączono 536 Unemployment (o 213,5% więcej niż w lutym, but 32,1% mniej niż w marcu 2015 r.), including 34 osoby skorzystały z bonu szkoleniowego.

Staże started 1938 Unemployment (the 106,6% więcej niż w miesiącu poprzednim, ale o 23,7% mniej niż w marcu 2015 r.), including 34 osoby skorzystały z bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne adopted 721 Unemployment (the 12,1% więcej niż w lutym, ale o 11,5% mniej niż w marcu 2015 r.). 59 osób skorzystało z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu było 46 takich osób).

In March 2016 r. nie było bezrobotnych, którzy rozpoczęli przygotowanie zawodowe dorosłych (tak jak w poprzednim miesiącu, przed rokiem były 3 takie osoby).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych skierowano 55 bezrobotnych (w poprzednim miesiącu – 96 people).

Według stanu w dniu 31 brand 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 10 801 bezrobotnych (wobec 8977 przed miesiącem), including:

 • 2193 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (w lutym – 2188 people),
 • 1000 osób pracowało w ramach robót publicznych (w lutym – 821 people),
 • 336 bezrobotnych odbywało szkolenia (w lutym – 131 osób), including 29 osób w ramach bonu szkoleniowego (w lutym – 18 osób),
 • 4852 bezrobotnych odbywało staże (w lutym – 4747 osób), including 200 osób w ramach bonu stażowego (w lutym – 212 osób),
 • 6 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w lutym – 7 people),
 • 1339 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w lutym – 660 osób), 102 people, które korzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem było 46 takich osób),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach świadczenia aktywizacyjnego (tak jak przed miesiącem),
 • 1 osoba była zatrudniona w ramach grantu na telepracę (bez zmian),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (bez zmian),
 • 113 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years (bez zmian), w tym było 10 osób powyżej 60 roku życia (przed miesiącem – 8 people),
 • 959 osób do 30 roku życia zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w lutym – 307 people).

 

In March 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1833 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w lutym – 829 osób), wszyscy – w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

W ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 7 projektów PUP, w ramach których wsparciem zostało objętych łącznie 3376 osób bezrobotnych (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 16 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 4647  osób powyżej 29 years.

 

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

In March 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 9415 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 13,4% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 6,2% więcej niż w marcu 2015 r.). In March, zwiększyła się, w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba ofert na pracę niesubsydiowaną – 4086 places (the 3,2% more), liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane – 2011 places (the 45,6% more) oraz liczba availability of professional activation – 3318 places (o 12,0% więcej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 2508 dotyczyło odbywania stażu, 807 – prac społecznie użytecznych, 3 propozycje odbywania przygotowania zawodowego dorosłych.

For people with disabilities reported 327 proposals vacancies and of professional activation (including 40 in the form of subsidized), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki  było 11 propozycji.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 5514 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 20 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w marcu 2016 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 3/2016 w zakładce

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS INFORMATION - FOR THE YEAR 2016

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance