La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w marcu 2016 r. 18 Avril 2016 imprimer

W marcu 2016 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 13 349 nowych bezrobotnych (la 2,9% mniej niż w miesiącu poprzednim, d'un 1,3% więcej niż w marcu 2015 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 10,3% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 16 906 bezrobotnych (o 33,0% więcej niż w poprzednim miesiącu, d'un 7,2% mniej niż w marcu 2015 r.).

Podjęcia pracy - 8426 osób – stanowiło 49,8% exemptions générales (w lutym było to odpowiednio: 6474 osoby i 50,9%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 6373 bezrobotnych (o 18,5% więcej niż w poprzednim miesiącu, d'un 3,6% mniej niż w marcu 2015 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęły 2053 personnes (la 87,7% plus que le mois précédent et le 37,5% więcej niż w marcu 2015 r.):

 • 419 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 567 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 127 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 213 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 52 osoby podjęły pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 5 osób podjęło pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 13 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
 • 657 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (w tym 656 osób bezrobotnych do 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę, świadczenia aktywizacyjnego oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 536 bezrobotnych (o 213,5% więcej niż w lutym, d'un 32,1% mniej niż w marcu 2015 r.), w tym 34 osoby skorzystały z bonu szkoleniowego.

Staże rozpoczęło 1938 bezrobotnych (la 106,6% więcej niż w miesiącu poprzednim, ale o 23,7% mniej niż w marcu 2015 r.), w tym 34 osoby skorzystały z bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne podjęło 721 bezrobotnych (la 12,1% więcej niż w lutym, ale o 11,5% mniej niż w marcu 2015 r.). 59 osób skorzystało z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu było 46 takich osób).

W marcu 2016 r. nie było bezrobotnych, którzy rozpoczęli przygotowanie zawodowe dorosłych (tak jak w poprzednim miesiącu, przed rokiem były 3 takie osoby).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych skierowano 55 bezrobotnych (w poprzednim miesiącu – 96 personnes).

Według stanu w dniu 31 marque 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 10 801 bezrobotnych (wobec 8977 przed miesiącem), w tym:

 • 2193 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (w lutym – 2188 personnes),
 • 1000 osób pracowało w ramach robót publicznych (w lutym – 821 personnes),
 • 336 bezrobotnych odbywało szkolenia (w lutym – 131 osób), w tym 29 osób w ramach bonu szkoleniowego (w lutym – 18 osób),
 • 4852 bezrobotnych odbywało staże (w lutym – 4747 osób), w tym 200 osób w ramach bonu stażowego (w lutym – 212 personnes),
 • 6 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w lutym – 7 personnes),
 • 1339 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w lutym – 660 osób), 102 personnes, które korzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem było 46 takich osób),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach świadczenia aktywizacyjnego (tak jak przed miesiącem),
 • 1 osoba była zatrudniona w ramach grantu na telepracę (bez zmian),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (bez zmian),
 • 113 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (bez zmian), w tym było 10 osób powyżej 60 roku życia (przed miesiącem – 8 personnes),
 • 959 osób do 30 roku życia zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w lutym – 307 personnes).

 

W marcu 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1833 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w lutym – 829 osób), wszyscy – w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

W ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 7 projektów PUP, w ramach których wsparciem zostało objętych łącznie 3376 osób bezrobotnych (faire 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 16 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 4647  osób powyżej 29 roku życia.

 

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W marcu 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 9415 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (la 13,4% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 6,2% więcej niż w marcu 2015 r.). W marcu, zwiększyła się, w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba ofert na pracę niesubsydiowaną - 4086 miejsc (la 3,2% PLUS DE), liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane - 2011 miejsc (la 45,6% PLUS DE) oraz liczba wolnych miejsc aktywizacji zawodowej - 3318 miejsc (o 12,0% więcej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 2508 dotyczyło odbywania stażu, 807 – prac społecznie użytecznych, 3 propozycje odbywania przygotowania zawodowego dorosłych.

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 327 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 40 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki  było 11 propozycji.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 5514 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 20 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w marcu 2016 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 3/2016 w zakładce

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2016

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale