Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Nabór wniosków z rezerwy Funduszu Pracy 29 April 2016 drucken

Auf 26 April 2016 r. Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosił kolejny nabór wniosków na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej finansowanych ze środków z rezerwy Funduszu Pracy.
W ramach ogłoszonego naboru powiatowe urzędy pracy mogą składać wnioski na sfinansowanie:
1. programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. bezrobotnych długotrwale, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, bezrobotnych korzystającym
ze świadczeń z pomocy społecznej, bezrobotnych posiadających
co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, bezrobotnych niepełnosprawnych,
2. programów na realizację robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia,
3. programów dla bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną.

Na realizację ww. programów w woj. kujawsko-pomorskim Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył z rezerwy Funduszu Pracy limit środków w kwocie 9 924 500 zł.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung