The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Nabór wniosków z rezerwy Funduszu Pracy 29 April 2016 print

On 26 April 2016 r. Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosił kolejny nabór wniosków na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej finansowanych ze środków z rezerwy Funduszu Pracy.
W ramach ogłoszonego naboru powiatowe urzędy pracy mogą składać wnioski na sfinansowanie:
1. programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. bezrobotnych długotrwale, bezrobotnych powyżej 50 years, bezrobotnych korzystającym
ze świadczeń z pomocy społecznej, bezrobotnych posiadających
co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 years, bezrobotnych niepełnosprawnych,
2. programów na realizację robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia,
3. programów dla bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną.

Na realizację ww. programów w woj. kujawsko-pomorskim Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył z rezerwy Funduszu Pracy limit środków w kwocie 9 924 500 zł.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance