The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kuyavian-in April 2016 r. 13 May 2016 print

 • Number of unemployed

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 30 kwietnia 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 106 213 bezrobotnych. This was 4979 people (4,5%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 15 628 osób (12,8%) mniej niż w końcu kwietnia 2015 year.

Spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 22 powiatach województwa (from 69 osób w powiecie lipnowskim do 397 osób w powiecie nakielskim), wzrost o 5 osób wystąpił w powiecie grudziądzkim.

W kwietniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 6075 people (4,7%).

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu kwietnia 2016 r. wyniosła 1523,8 tys. osób, tak więc w odniesieniu dothousandrca’2016  zmniejszyła się o 76,7 tys. osób, czyli 4,8% (w analogicznym okresie w roku 2015 odnotowano w tym zakresie spadek o 78,4 tys. osób, czyli 4,2%.). W stosunku do kwietnia 2015 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 258,4 tys. osób (14,5%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Number of job vacancies and places professional activation

In April 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8625 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 8,4% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 7,6% mniej niż w kwietniu 2015 r.).

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance