Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w kwietniu 2016 r. 16 Mai 2016 drucken

W kwietniu 2016 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 12 667 nowych bezrobotnych (die 5,1% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 0,5% mniej niż w kwietniu 2015 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 10,3% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 17 646 bezrobotnych (o 4,4% więcej niż w poprzednim miesiącu, aber 6,1% mniej niż w kwietniu 2015 r.).

Podjęcia pracy - 9083 osoby – stanowiły 51,5% die Gesamtzahl der Ausnahmen (w marcu było to odpowiednio: 8426 osób i 49,8%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 6779 bezrobotnych (o 6,4% więcej niż w poprzednim miesiącu, aber 3,4% mniej niż w kwietniu 2015 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęły 2304 Menschen (die 12,2% mehr als im Vormonat und die 14,6% więcej niż w kwietniu 2015 r.):

 • 682 osoby rozpoczęły roboty publiczne,
 • 607 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (w tym 1535 osób bezrobotnych do 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 436 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 247 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 246 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 56 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 29 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
 • 1 osoba podjęła pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę, świadczenia aktywizacyjnego oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 665 bezrobotnych (o 24,1% więcej niż w marcu, aber 1,1% więcej niż w kwietniu 2015 r.), w tym 26 osób skorzystało z bonu szkoleniowego.

 Staże rozpoczęło 1975 bezrobotnych (die 1,9% więcej niż w miesiącu poprzednim i o 7,9% więcej niż w kwietniu 2015 r.), w tym 18 osób skorzystało z bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne podjęło 666 bezrobotnych (die 7,6% mniej niż w marcu i o 9,8% mniej niż w kwietniu 2015 r.). 118 osób skorzystało z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu było 59 takich osób).

W kwietniu 2016 r. było 3 bezrobotnych, którzy rozpoczęli przygotowanie zawodowe dorosłych (w poprzednim miesiącu nie było takich osób, przed rokiem były 4 takie osoby).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych skierowano 30 bezrobotnych (w poprzednim miesiącu – 55 Menschen).

Według stanu w dniu 30 April 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 13 613 bezrobotnych (wobec 10 801 przed miesiącem), w tym:

 • 5722 bezrobotnych odbywało staże (w marcu – 4852 osoby), w tym 163 osoby w ramach bonu stażowego (w marcu – 200 osób),
 • 2318 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w marcu – 2193 Menschen),
 • 1568 osób pracowało w ramach robót publicznych (w marcu – 1000 Menschen),
 • 1535 osób do 30 roku życia zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w marcu – 959 Menschen),
 • 1888 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w marcu – 1339 Menschen), w tym 179 osób skorzystało z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem były 102 takie osoby),
 • 453 bezrobotnych odbywało szkolenia (w marcu – 336 osób), w tym 24 osoby w ramach bonu szkoleniowego (w marcu – 29 osób),
 • 118 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w marcu – 113 osób), w tym było 9 osób powyżej 60 roku życia (przed miesiącem – 10 osób),
 • 8 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w marcu – 6 Menschen),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach świadczenia aktywizacyjnego (tak jak przed miesiącem),
 • 1 osoba była zatrudniona w ramach grantu na telepracę (bez zmian),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (bez zmian).

W kwietniu 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1794 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w marcu – 1833 osoby), wszyscy – w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

W ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 26 projektów PUP, w ramach których wsparciem zostały objęte łącznie 8504 osoby bezrobotne (tun 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 36 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 7935 osób powyżej 29 roku życia.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W kwietniu 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8811 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 6,4% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 5,6% mniej niż w kwietniu 2015 r.). W kwietniu, zwiększyła się, w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba ofert na pracę niesubsydiowaną - 4828 miejsc (o 18,2% więcej), zmniejszyła się liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane - 1786 miejsc (o 11,2% mniej) oraz liczba wolnych miejsc aktywizacji zawodowej - 2197 miejsc (o 33,8% mniej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 1806 dotyczyło odbywania stażu, 391 – prac społecznie użytecznych, nie było propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych.

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 262 propozycje wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 37 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki  była 1 propozycja.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 5676 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 19 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w kwietniu 2016 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 4/2016 w zakładce

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2016

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung