The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation of the unemployed in April 2016 r. 16 May 2016 print

In April 2016 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 12 667 nowych bezrobotnych (the 5,1% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 0,5% mniej niż w kwietniu 2015 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 10,3% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 17 646 Unemployment (o 4,4% więcej niż w poprzednim miesiącu, but 6,1% mniej niż w kwietniu 2015 r.).

Work – 9083 people - were 51,5% general exemptions (w marcu było to odpowiednio: 8426 persons and 49,8%). Zatrudnienie niesubsydiowane adopted 6779 Unemployment (o 6,4% więcej niż w poprzednim miesiącu, but 3,4% mniej niż w kwietniu 2015 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęły 2304 people (the 12,2% more than in the previous month and the 14,6% więcej niż w kwietniu 2015 r.):

 • 682 osoby rozpoczęły roboty publiczne,
 • 607 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (including 1535 osób bezrobotnych do 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 436 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 247 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 246 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 56 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 29 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years,
 • 1 osoba podjęła pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę, świadczenia aktywizacyjnego oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Z powodu rozpoczęcia training z ewidencji wyłączono 665 Unemployment (o 24,1% więcej niż w marcu, but 1,1% więcej niż w kwietniu 2015 r.), including 26 osób skorzystało z bonu szkoleniowego.

 Staże started 1975 Unemployment (the 1,9% więcej niż w miesiącu poprzednim i o 7,9% więcej niż w kwietniu 2015 r.), including 18 osób skorzystało z bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne adopted 666 Unemployment (the 7,6% mniej niż w marcu i o 9,8% mniej niż w kwietniu 2015 r.). 118 osób skorzystało z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu było 59 takich osób).

In April 2016 r. było 3 Unemployment, którzy rozpoczęli przygotowanie zawodowe dorosłych (w poprzednim miesiącu nie było takich osób, przed rokiem były 4 takie osoby).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych skierowano 30 bezrobotnych (w poprzednim miesiącu – 55 people).

Według stanu w dniu 30 April 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 13 613 Unemployment (wobec 10 801 przed miesiącem), including:

 • 5722 bezrobotnych odbywało staże (w marcu – 4852 osoby), including 163 osoby w ramach bonu stażowego (w marcu – 200 osób),
 • 2318 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w marcu – 2193 people),
 • 1568 osób pracowało w ramach robót publicznych (w marcu – 1000 people),
 • 1535 osób do 30 roku życia zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w marcu – 959 people),
 • 1888 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w marcu – 1339 people), including 179 osób skorzystało z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem były 102 takie osoby),
 • 453 bezrobotnych odbywało szkolenia (w marcu – 336 osób), including 24 osoby w ramach bonu szkoleniowego (w marcu – 29 osób),
 • 118 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years (w marcu – 113 osób), w tym było 9 osób powyżej 60 roku życia (przed miesiącem – 10 osób),
 • 8 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w marcu – 6 people),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach świadczenia aktywizacyjnego (tak jak przed miesiącem),
 • 1 osoba była zatrudniona w ramach grantu na telepracę (bez zmian),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (bez zmian).

In April 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1794 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w marcu – 1833 osoby), wszyscy – w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

W ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 26 projektów PUP, w ramach których wsparciem zostały objęte łącznie 8504 osoby bezrobotne (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 36 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 7935 osób powyżej 29 years.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

In April 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8811 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 6,4% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 5,6% mniej niż w kwietniu 2015 r.). In April, zwiększyła się, w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba ofert na pracę niesubsydiowaną – 4828 places (o 18,2% więcej), zmniejszyła się liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane – 1786 places (o 11,2% mniej) oraz liczba availability of professional activation – 2197 places (o 33,8% mniej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 1806 dotyczyło odbywania stażu, 391 – prac społecznie użytecznych, there was a proposal of vocational training adults.

For people with disabilities reported 262 propozycje wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (including 37 in the form of subsidized), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki  była 1 propozycja.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 5676 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 19 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w kwietniu 2016 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 4/2016 w zakładce

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS INFORMATION - FOR THE YEAR 2016

How would you rate this page?
Thanks for voting

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance