Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Pierwsze umowy dla Poddziałania 1.2.2 Programu Wiedza Edukacja Rozwój podpisane 17 Mai 2016 drucken

Bitte seien geraten, iż w dniach od 11.05.2016 r. tun 16.05.2016rr. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zawarł pierwszych 10 umów o dofinansowanie projektu, wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-001/15 dla Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Podpisanie umów w Poddziałaniu 1.2.2 PO WERŁączna wartość ww. umów wynosi 7 214 651,14 PLN w tym wartość dofinansowania 6 852 498,40 PLN. Poziom dofinansowania stanowi nie więcej niż 95% wartości projektów, z tego 91,89 % z Europejskiego Funduszu Społecznego i 3,11% ze środków krajowych. Jednocześnie Beneficjent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5,00 % wydatków kwalifikowanych.Podpisanie umów w Poddziałaniu 1.2.2 PO WER

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung