The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Pierwsze umowy dla Poddziałania 1.2.2 Programu Wiedza Edukacja Rozwój podpisane 17 May 2016 print

Please be advised, that on low 11.05.2016 r. do 16.05.2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zawarł pierwszych 10 project financing agreements, wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-001/15 dla Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Podpisanie umów w Poddziałaniu 1.2.2 PO WERThe total value of the above. contracts is 7 214 651,14 PLN w tym wartość dofinansowania 6 852 498,40 PLN. Poziom dofinansowania stanowi nie więcej niż 95% value of projects, with the 91,89 % the European Social Fund and 3,11% from the national. Jednocześnie Beneficjent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5,00 % wydatków kwalifikowanych.Podpisanie umów w Poddziałaniu 1.2.2 PO WER

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance