The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Ogłoszenie o konkursie dla Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 30 May 2016 print

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza nabór projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Submeasures 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Nabór wniosków w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-002/16 prowadzony będzie od dnia 30 June 2016 r. do 14 July 2016 rr

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz w 2 egzemplarzach w wersji papierowej osobiście, kurierem lub pocztą albo w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu  w terminie od dnia 30 June 2016 r. do 14 July 2016 rr w dni robocze, Monday to Friday, in hours. 7.30 – 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu: st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun, (Room No. 2, VII piętro).

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty określone dla Poddziałania 1.2.2 w SZOOP PO WER 2014–2020, tj. Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

 • publiczne służby zatrudnienia,
 • Voluntary Labour,
 • agencje zatrudnienia,
 • instytucje szkoleniowe,
 • instytucje dialogu społecznego,
 • instytucje partnerstwa lokalnego.

Okres realizacji projektu musi mieścić się w terminie: from 01.01.2017 r. do 30.06.2018 r.

Kwota przeznaczona na konkurs w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER wynosi –  18 900 000 PLN, including:

 • 13.500.000,00 PLN – projekty skierowane wyłącznie do osób biernych zawodowo,
 • 5.400.000,00 PLN– projekty skierowane wyłącznie do osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w:

Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Torun

 • Punkt Informacji i Promocji

such. (56) 669 39 39 or (56) 669 39 84

e-mail:promocjaefs małpa wup kropka torun kropka pl

 • Panel on. Projektów Konkursowych

such. (56) 669 39 89, (56) 669 39 66, (56) 669 39 65, (56) 669 39 64

e-mail: wup małpa wup kropka torun kropka pl

 

Download: Regulamin konkursu

Download: Załączniki do Regulaminu konkursu

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance