La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Ogłoszenie o konkursie dla Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 30 Mai 2016 imprimer

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza nabór projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Nabór wniosków w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-002/16 prowadzony będzie od dnia 30 Juin 2016 r. faire 14 Juillet r016 r.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz w 2 egzemplarzach w wersji papierowej osobiście, kurierem lub pocztą albo w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu  w terminie od dnia 30 Juin 2016 r. faire 14 Juillet r016 r. w dni robocze, od poniedziałku do piątku, en heures. 7.30 – 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu: RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun, (Room No. 2, VII piętro).

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty określone dla Poddziałania 1.2.2 w SZOOP PO WER 2014–2020, tj. Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

 • publiczne służby zatrudnienia,
 • Ochotnicze Hufce Pracy,
 • agencje zatrudnienia,
 • instytucje szkoleniowe,
 • instytucje dialogu społecznego,
 • instytucje partnerstwa lokalnego.

Okres realizacji projektu musi mieścić się w terminie: à partir de 01.01.2017 r. faire 30.06.20r8 r.

Kwota przeznaczona na konkurs w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER wynosi –  18 900 000 PLN, w tym:

 • 13.500.000,00 PLN – projekty skierowane wyłącznie do osób biernych zawodowo,
 • 5.400.000,00 PLN– projekty skierowane wyłącznie do osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w:

Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Torun

 • Punkt Informacji i Promocji

tel. (56) 669 39 39 lub (56) 669 39 84

email:promocjaefs małpa wup kropka torun kropka pl

 • Groupe d'étude sur. Projektów Konkursowych

tel. (56) 669 39 89, (56) 669 39 66, (56) 669 39 65, (56) 669 39 64

email: wup małpa wup kropka torun kropka pl

 

Pobierz: Regulamin konkursu

Pobierz: Załączniki do Regulaminu konkursu

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale