The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation of the unemployed in May 2016 r. 10 June 2016 print

In May 2016 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 11 106 nowych bezrobotnych (the 12,3% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 5,4% mniej niż w maju 2015 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 21,2% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 14 807 Unemployment (o 16,1% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 17,1% mniej niż w maju 2015 r.).

Work – 7467 osób – stanowiło 50,4% general exemptions (w kwietniu było to odpowiednio: 9083 osoby i 51,5%). Zatrudnienie niesubsydiowane adopted 5572 Unemployment (o 17,8% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 16,5% mniej niż w maju 2015 r.).

Zatrudnienie subsydiowane started 1895 people (the 17,8% less than in the previous month, but 8,4% więcej niż w maju 2015 r.):

 • 500 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 464 osoby podjęły inne zatrudnienie subsydiowane (including 458 osób bezrobotnych do 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 345 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 271 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 261 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 42 osoby podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 11 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years,
 • 1 osoba podjęła pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę, świadczenia aktywizacyjnego oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Z powodu rozpoczęcia training z ewidencji wyłączono 514 Unemployment (o 22,7% mniej niż w kwietniu i o 16,7% mniej niż w maju 2015 r.), including 12 osób skorzystało z bonu szkoleniowego.

Staże started 1329 Unemployment (the 32,7% mniej niż w miesiącu poprzednim, ale  o 28,6% więcej niż w maju 2015 r.), including 21 osób skorzystało z bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne adopted 300 Unemployment (the 55,0% mniej niż w kwietniu i o 20,6% mniej niż w maju 2015 r.). Nie było osób, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu było 118 takich osób).

In May 2016 r. nie było bezrobotnych, którzy rozpoczęli przygotowanie zawodowe dorosłych (w poprzednim miesiącu były 3 takie osoby, przed rokiem nie było takich osób).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych nie skierowano żadnego bezrobotnego (w poprzednim miesiącu było 30 takich osób).

Według stanu w dniu 31 May 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 15 442 Unemployment (wobec 13 613 przed miesiącem), including:

 • 6408 bezrobotnych odbywało staże (w kwietniu – 5722 osoby), including 148 osób w ramach bonu stażowego (w kwietniu – 163 osoby),
 • 2478 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w kwietniu – 2318 people),
 • 2011 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w kwietniu – 1888 people), including 165 osób skorzystało z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem było 179 takich osób),
 • 1981 osób do 30 roku życia zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w kwietniu – 1535 people),
 • 1917 osób pracowało w ramach robót publicznych (w kwietniu – 1568 people),
 • 507 bezrobotnych odbywało szkolenia (w kwietniu – 453 osoby), including 20 osób w ramach bonu szkoleniowego (w kwietniu – 24 osoby),
 • 129 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years (w kwietniu – 118 people), w tym było 9 osób powyżej 60 roku życia (tak jak przed miesiącem),
 • 8 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (tak jak przed miesiącem),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach świadczenia aktywizacyjnego (tak jak przed miesiącem),
 • 1 osoba była zatrudniona w ramach grantu na telepracę (bez zmian),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (bez zmian).

In May 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1466 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w kwietniu – 1794 osoby), wszyscy – w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

W ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 31 projektów PUP, w ramach których wsparciem zostało objętych łącznie 6879 osób bezrobotnych (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 36 projektów, w ramach których wsparciem zostaną objęte łącznie 7942 osoby powyżej 29 years.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

In May 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 7352 vacancies and of professional activation (the 16,6% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 19,1% mniej niż w maju 2015 r.). In May, zwiększyła się, w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba ofert na pracę niesubsydiowaną – 4317 places (o 10,6% mniej), zmniejszyła się liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane – 1383 space (o 22,6% mniej) oraz liczba availability of professional activation – 1652 space (o 24,8% mniej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 1441 dotyczyło odbywania stażu, 209 – prac społecznie użytecznych oraz 2 propozycje odbywania przygotowania zawodowego dorosłych.

For people with disabilities reported 398 proposals vacancies and of professional activation (including 58 in the form of subsidized), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki  było 15 propozycji.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 5128 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 20 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w maju 2016 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 5/2016 w zakładce

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS INFORMATION - FOR THE YEAR 2016

How would you rate this page?
Thanks for voting

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance