La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

KOMUNIKAT dotyczący zmiany numeru pokoju oraz piętra urzędowania Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu 20 Juin 2016 imprimer

S'il vous plaît noter, iż w związku z zmianą numeru pokoju oraz piętra urzędowania Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, zmianie ulega miejsce składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego w dniu 19.05.2016 r. konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-001/16 des sous-mesure 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regiorie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach ww. konkursu należy składać w okresie od 20.06.2016 faire 04.07.2016 r. pod adresem:

Kancelaria Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32
87-100 Torun
les parties, Room No. 102

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale