The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20 June 2016 print

On 13 June. odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki, podczas którego radni rozmawiali m.in. o korelacji szkolnictwa zawodowego i rynku pracy. Ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu informację w tym zakresie przedstawili: Mariola Wilmanowicz kierownik Wydziału Badań i Analiz oraz Janusz Bokser kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Zostały omówione zagadnienia dotyczące działań realizowanych przez WUP w Toruniu w aspekcie korelacji szkolnictwa zawodowego i rynku pracy,  a w szczególności dotyczące: prowadzenia badań i analiz odnoszących się do sytuacji na rynku pracy w określonych zawodach, świadczenia usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, przygotowywania lokalnych informacji o zawodach oraz opinii dotyczących planowanych kierunków kształcenia w szkołach zawodowych, a także organizacji konkursów z zakresu problematyki rynku pracy.

Więcej informacji w załączniku.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance