Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktivierung der Arbeitslosen im Juni 2016 r. 20 Juli 2016 drucken

Im Juni 2016 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 10 985 nowych bezrobotnych (die 1,1% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 8,3% mniej niż w czerwcu 2015 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 15,7% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 14 599 bezrobotnych (o 1,4% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 17,9% mniej niż w czerwcu 2015 r.).

Podjęcia pracy - 6873 osoby – stanowiły 47,1% die Gesamtzahl der Ausnahmen (w maju było to odpowiednio: 7467 osób i 50,4%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 5103 bezrobotnych (o 8,4% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 21,4% mniej niż w czerwcu 2015 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęło 1770 Menschen (die 6,6% weniger als im Vormonat, aber 2,8% więcej niż w czerwcu 2015 r.):

 • 455 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (w tym 431 osób bezrobotnych do 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 383 osoby rozpoczęły roboty publiczne,
 • 339 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 325 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 218 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 28 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 18 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
 • 3 osoby podjęły pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 1 osoba podjęła pracę w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę, świadczenia aktywizacyjnego.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 540 bezrobotnych (o 5,1% więcej niż w maju, ale  o 3,9% mniej niż w czerwcu 2015 r.), w tym 20 osób skorzystało z bonu szkoleniowego.

Staże rozpoczęło 1459 bezrobotnych (die 9,8% więcej niż w miesiącu poprzednim, ale  o 32,4% mniej niż w czerwcu 2015 r.), w tym 36 osób skorzystało z bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne podjęło 264 bezrobotnych (die 12,0% mniej niż w maju i o 7,0% mniej niż w czerwcu 2015 r.). 20 bezrobotnych skorzystało z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu nie było takich osób).

Im Juni 2016 r. było 2 bezrobotnych, którzy rozpoczęli przygotowanie zawodowe dorosłych (w poprzednim miesiącu i roku nie było takich osób).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych nie skierowano żadnego bezrobotnego (tak jak w poprzednim miesiącu).

Według stanu w dniu 30 Juni 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 16 745 bezrobotnych (wobec 15 442 przed miesiącem), w tym:

 • 7286 bezrobotnych odbywało staże (w maju – 6408 osób), w tym 174 osoby w ramach bonu stażowego (w maju – 148 osób),
 • 2531 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w maju – 2478 Menschen),
 • 2405 osób do 30 roku życia zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w maju – 1981 Menschen),
 • 2041 osób pracowało w ramach robót publicznych (w maju – 1917 Menschen),
 • 1954 osoby odbywały prace społecznie użyteczne (w maju – 2011 Menschen), w tym 30 osób skorzystało z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem było 165 takich osób),
 • 378 bezrobotnych odbywało szkolenia (w maju – 507 osób), w tym 15 osób w ramach bonu szkoleniowego (w maju – 20 osób),
 • 137 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w maju – 129 Menschen), w tym było 9 osób powyżej 60 roku życia (tak jak przed miesiącem),
 • 10 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w maju – 8 Menschen),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach świadczenia aktywizacyjnego (tak jak przed miesiącem),
 • 1 osoba była zatrudniona w ramach grantu na telepracę (bez zmian),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (bez zmian).

Im Juni 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1564 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w maju – 1466 osób), wszyscy – w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

W ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowane były 32 projekty PUP, w ramach których wsparciem zostały objęte łącznie 6993 osoby bezrobotne (tun 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 35 projektów, w ramach których wsparciem zostaną objęte łącznie 7773 osoby powyżej 29 roku życia.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Im Juni 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8949 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 21,7% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 2,2% mniej niż w czerwcu 2015 r.). W czerwcu zwiększyła się, w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba ofert na pracę niesubsydiowaną - 5772 miejsca (o 33,7% więcej), liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane - 1435 miejsc (o 3,8% więcej) oraz liczba wolnych miejsc aktywizacji zawodowej - 1742 miejsca (o 5,4% więcej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 1432 dotyczyło odbywania stażu, 310 – prac społecznie użytecznych. W czerwcu br. nie było propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych.

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 311 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 34 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki  było 9 propozycji.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 6435 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 15 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w czerwcu 2016 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 6/2016 w zakładce

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2016

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung