Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Środki z rezerwy Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych 8 August 2016 drucken

Auf 3 August 2016 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał
dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy w wysokości 5 955 000 na realizację przez  powiatowe urzędy pracy programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym na:

 • programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji
  na rynku pracy, określonych w art. 49 Stück 2 ich 4-6 ustawy;
 • programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

Ponadto Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał na wniosek Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy
 w wysokości 3 308 0000 zł na realizację programu regionalnego. W ramach tego programu aktywizacją zostaną objęte  osoby bezrobotne w wieku 30-50, w tym głównie: kobiety,  osoby bez wykształcenia średniego oraz długotrwale bezrobotne.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung