La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation des chômeurs en Juillet 2016 r. 11 Août 2016 imprimer

En Juillet 2016 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 10 929 nowych bezrobotnych (la 0,5% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 18,2% mniej niż w lipcu 2015 r.).Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 15,5% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 13 377 bezrobotnych (o 8,4% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 14,4% mniej niż w lipcu 2015 r.).

Podjęcia pracy - 6457 osób – stanowiło 48,3% exemptions générales (w czerwcu były to odpowiednio: 6873 osoby i 47,1%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 4693 bezrobotnych (o 8,0% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 18,0% mniej niż w lipcu 2015 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęły 1764 personnes (la 0,3% moins que le mois précédent, d'un 21,2% więcej niż w lipcu 2015 r.):

 • 603 osoby rozpoczęły roboty publiczne,
 • 372 osoby podjęły inne zatrudnienie subsydiowane (w tym 359 osób bezrobotnych do 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 295 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 265 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 188 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 30 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 5 osób podjęło pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 4 osoby podjęły pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
 • 2 osoby podjęły pracę w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę, świadczenia aktywizacyjnego.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 366 bezrobotnych (la 32,2% mniej niż w czerwcu, d'un 22,4% więcej niż w lipcu 2015 r.), w tym 8 osób skorzystało z bonu szkoleniowego.

Staże rozpoczęło 1204 bezrobotnych (la 17,5% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 22,0% mniej niż w lipcu 2015 r.), w tym 39 osób skorzystało z bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne podjęło 250 bezrobotnych (la 5,3% mniej niż w czerwcu i o 43,6% mniej niż w lipcu 2015 r.). 29 bezrobotnych skorzystało z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu było 20 takich osób).

En Juillet 2016 r. była 1 osoba bezrobotna, która rozpoczęła przygotowanie zawodowe dorosłych (w poprzednim miesiącu były 2 takie osoby, przed rokiem było 5 takich osób).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych nie skierowano żadnego bezrobotnego (tak jak w poprzednim miesiącu).

Według stanu w dniu 31 Juillet 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 17 807 bezrobotnych (wobec 16 745 przed miesiącem), w tym:

 • 7912 bezrobotnych odbywało staże (w czerwcu – 7286 osób), w tym 201 osób w ramach bonu stażowego (w czerwcu – 174 osoby),
 • 2701 osób do 30 roku życia zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w czerwcu – 2405 personnes),
 • 2593 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (w czerwcu – 2531 personnes),
 • 2285 osób pracowało w ramach robót publicznych (w czerwcu – 2041 personnes),
 • 1881 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w czerwcu – 1954 personnes), w tym 38 osób skorzystało z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem było 30 takich osób),
 • 281 bezrobotnych odbywało szkolenia (w czerwcu – 378 osób), w tym 7 osób w ramach bonu szkoleniowego (w czerwcu – 15 osób),
 • 143 osoby zatrudnione były w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w czerwcu – 137 personnes), w tym 9 osób powyżej 60 roku życia (tak jak przed miesiącem),
 • 8 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w czerwcu – 10 personnes),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach świadczenia aktywizacyjnego (tak jak przed miesiącem),
 • 1 osoba była zatrudniona w ramach grantu na telepracę (bez zmian),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (bez zmian).

En Juillet 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim 843 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w czerwcu – 1564 osoby), wszyscy – w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

W ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowane były 32 projekty PUP, w ramach których wsparciem zostały objęte łącznie 6992 osoby bezrobotne (faire 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 20 projektów, w ramach których wsparciem zostaną objęte łącznie 3402 osoby powyżej 29 roku życia.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

En Juillet 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 7446 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (la 16,8% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 10,7% mniej niż w lipcu 2015 r.). W lipcu zmniejszyła się, w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba ofert na pracę niesubsydiowaną - 5114 miejsc (o 11,4% mniej), liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane - 1238 miejsc (o 13,7% mniej) oraz liczba wolnych miejsc aktywizacji zawodowej - 1094 miejsca (o 37,2% mniej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 910 dotyczyło odbywania stażu, 183 – prac społecznie użytecznych. W lipcu br. była 1 propozycja odbywania przygotowania zawodowego dorosłych.

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 260 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 42 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki  było 5 propozycji.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 5925 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 16 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w lipcu 2016 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 7/2016 w zakładce

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2016

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale