Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Nowy nabór wniosków z rezerwy środków Funduszu Pracy 23 August 2016 drucken

23 August 2016 roku Minister Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków powiatowych urzędów pracy o przyznanie środków z rezerwy Funduszu Pracy w kwocie 100 mln zł na finansowanie w 2016 roku aktywizacji zawodowej bezrobotnych, którzy nie kwalifikują się do udziału w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach PO WER.

Programami będą mogły być objęte:

 • osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych art. 49 ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy, :
 • bezrobotnych do 30 roku życia,
 • długotrwale bezrobotnych,
 • bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
 • bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
 • bezrobotnych niepełnosprawnych.
 • bezrobotne osoby od 30 tun 50 roku życia.
Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung