Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w sierpniu 2016 r. 14 września 2016 drukuj

W sierpniu 2016 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 11 141 nowych bezrobotnych (o 1,9% więcej niż w miesiącu poprzednim, ale o 5,4% mniej niż w sierpniu 2015 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 16,3% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 12 014 bezrobotnych (o 10,2% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 14,5% mniej niż w sierpniu 2015 r.).

Podjęcia pracy – 5896 osób – stanowiło 49,1% ogółu wyłączeń (w lipcu były to odpowiednio: 6457 osób i 48,3%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 4654 bezrobotnych (o 0,8% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 14,4% mniej niż w sierpniu 2015 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęły 1242 osoby (o 29,6% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 1,0% więcej niż w sierpniu 2015 r.):

 • 345 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 305 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (w tym 299 osób bezrobotnych do 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 287 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 143 osoby rozpoczęły prace interwencyjne,
 • 111 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 38 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 9 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
 • 4 osoby podjęły pracę w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę, świadczenia aktywizacyjnego oraz w ramach bonu zatrudnieniowego.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 282 bezrobotnych (o 23,0% mniej niż w lipcu br. i o 34,7% mniej niż w sierpniu 2015 r.), w tym 12 osób skorzystało z bonu szkoleniowego.

Staże rozpoczęło 699 bezrobotnych (o 41,9% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 48,6% mniej niż w sierpniu 2015 r.), w tym 11 osób skorzystało z bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne podjęło 223 bezrobotnych (o 10,8% mniej niż w lipcu i o 9,3% mniej niż w sierpniu 2015 r.). 42 bezrobotnych skorzystało z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu było 29 takich osób).

W sierpniu 2016 r. nie było osób bezrobotnych, które rozpoczęły przygotowanie zawodowe dorosłych (w poprzednim miesiącu była 1 taka osoba, przed rokiem nie było takich osób).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych nie skierowano żadnego bezrobotnego (tak jak w poprzednim miesiącu, przed rokiem były 34 takie osoby).

Według stanu w dniu 31 sierpnia 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 17 640 bezrobotnych (wobec 17 807 przed miesiącem), w tym:

 • 7685 bezrobotnych odbywało staże (w lipcu – 7912 osób), w tym 197 osób w ramach bonu stażowego (w lipcu – 201 osób),
 • 2984 osoby do 30 roku życia zatrudnione były w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w lipcu – 2701 osób),
 • 2542 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (w lipcu – 2593 osoby),
 • 2160 osób pracowało w ramach robót publicznych (w lipcu – 2285 osób),
 • 1827 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w lipcu – 1881 osób), w tym 51 osób skorzystało z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem było 38 takich osób),
 • 293 bezrobotnych odbywało szkolenia (w lipcu – 281 osób), w tym 13 osób w ramach bonu szkoleniowego (w lipcu – 7 osób),
 • 138 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w lipcu – 143 osoby), w tym 9 osób powyżej 60 roku życia (tak jak przed miesiącem),
 • 8 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (tak jak przed miesiącem),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach świadczenia aktywizacyjnego (tak jak przed miesiącem),
 • 1 osoba była zatrudniona w ramach grantu na telepracę (bez zmian),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (bez zmian).

W sierpniu 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim 599 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w lipcu – 843 osoby), wszyscy – w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

W ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowane były 32 projekty PUP, w ramach których wsparciem zostały objęte łącznie 7008 osób bezrobotnych (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 20 projektów, w ramach których wsparciem zostaną objęte łącznie 3457 osób powyżej 29 roku życia.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W sierpniu 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8208 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 10,2% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 5,2% mniej niż w sierpniu 2015 r.). W sierpniu zwiększyła się, w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba ofert na pracę niesubsydiowaną – 5762 miejsca (o 12,7% więcej) oraz liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane – 1446 miejsc (o 16,8% więcej). Zmniejszyła się liczba wolnych miejsc aktywizacji zawodowej do 1000 miejsc (o 8,6% mniej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 772 dotyczyło odbywania stażu, 228 – prac społecznie użytecznych. W sierpniu br. nie było żadnej propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych.

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 306 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 44 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki  było 13 propozycji.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 5997 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 16 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w sierpniu 2016 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 8/2016 w zakładce

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2016

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych