The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation of the unemployed in August 2016 r. 14 September 2016 print

In August 2016 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 11 141 nowych bezrobotnych (the 1,9% więcej niż w miesiącu poprzednim, but 5,4% mniej niż w sierpniu 2015 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 16,3% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 12 014 Unemployment (o 10,2% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 14,5% mniej niż w sierpniu 2015 r.).

Work – 5896 osób – stanowiło 49,1% general exemptions (w lipcu były to odpowiednio: 6457 persons and 48,3%). Zatrudnienie niesubsydiowane adopted 4654 Unemployment (o 0,8% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 14,4% mniej niż w sierpniu 2015 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęły 1242 people (the 29,6% less than in the previous month, but 1,0% więcej niż w sierpniu 2015 r.):

 • 345 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 305 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (including 299 osób bezrobotnych do 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 287 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 143 osoby rozpoczęły prace interwencyjne,
 • 111 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 38 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 9 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years,
 • 4 osoby podjęły pracę w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę, świadczenia aktywizacyjnego oraz w ramach bonu zatrudnieniowego.

Z powodu rozpoczęcia training z ewidencji wyłączono 282 Unemployment (the 23,0% mniej niż w lipcu br. i o 34,7% mniej niż w sierpniu 2015 r.), including 12 osób skorzystało z bonu szkoleniowego.

Staże started 699 Unemployment (the 41,9% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 48,6% mniej niż w sierpniu 2015 r.), including 11 osób skorzystało z bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne adopted 223 Unemployment (the 10,8% mniej niż w lipcu i o 9,3% mniej niż w sierpniu 2015 r.). 42 bezrobotnych skorzystało z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu było 29 takich osób).

In August 2016 r. nie było osób bezrobotnych, które rozpoczęły przygotowanie zawodowe dorosłych (w poprzednim miesiącu była 1 taka osoba, przed rokiem nie było takich osób).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych nie skierowano żadnego bezrobotnego (tak jak w poprzednim miesiącu, przed rokiem były 34 takie osoby).

Według stanu w dniu 31 August 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 17 640 Unemployment (wobec 17 807 przed miesiącem), including:

 • 7685 bezrobotnych odbywało staże (w lipcu – 7912 osób), including 197 osób w ramach bonu stażowego (w lipcu – 201 osób),
 • 2984 person 30 roku życia zatrudnione były w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w lipcu – 2701 people),
 • 2542 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (w lipcu – 2593 people),
 • 2160 osób pracowało w ramach robót publicznych (w lipcu – 2285 people),
 • 1827 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w lipcu – 1881 people), including 51 osób skorzystało z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem było 38 takich osób),
 • 293 bezrobotnych odbywało szkolenia (w lipcu – 281 osób), including 13 osób w ramach bonu szkoleniowego (w lipcu – 7 osób),
 • 138 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years (w lipcu – 143 people), w tym 9 osób powyżej 60 roku życia (tak jak przed miesiącem),
 • 8 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (tak jak przed miesiącem),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach świadczenia aktywizacyjnego (tak jak przed miesiącem),
 • 1 osoba była zatrudniona w ramach grantu na telepracę (bez zmian),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (bez zmian).

In August 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim 599 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w lipcu – 843 osoby), wszyscy – w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

W ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowane były 32 projekty PUP, w ramach których wsparciem zostały objęte łącznie 7008 osób bezrobotnych (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 20 projektów, w ramach których wsparciem zostaną objęte łącznie 3457 osób powyżej 29 years.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

In August 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8208 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 10,2% więcej niż w poprzednim miesiącu, but 5,2% mniej niż w sierpniu 2015 r.). W sierpniu zwiększyła się, w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba ofert na pracę niesubsydiowaną – 5762 space (o 12,7% więcej) oraz liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane – 1446 places (o 16,8% więcej). Zmniejszyła się liczba availability of professional activation do 1000 places (o 8,6% mniej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 772 dotyczyło odbywania stażu, 228 – prac społecznie użytecznych. W sierpniu br. nie było żadnej propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych.

For people with disabilities reported 306 proposals vacancies and of professional activation (including 44 in the form of subsidized), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki  było 13 propozycji.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 5997 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 16 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w sierpniu 2016 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 8/2016 w zakładce

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS INFORMATION - FOR THE YEAR 2016

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance