The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Nowy nabór wniosków na finansowanie programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych 22 September 2016 print

W dniu 20 September 2016 r. Minister Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków powiatowych urzędów pracy
o przyznanie środków z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, tj:

 1. programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych do 30 years;
 2. programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych do 25 years;
 3. programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 years;
 4. programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy;
 5. programów wspierania tworzenia i przystępowania przez bezrobotnych do spółdzielni socjalnych;
 6. programów dla bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną;
 7. programów realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia;
 8. programów aktywizacji zawodowej repatriantów;
 9. programów aktywizacji zawodowej cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową, w tym przyjętych w ramach unijnego programu przesiedleń i relokacji;
 10. innych programów, których realizacja wynikać będzie z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy.
How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance