The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Województwo na tle Polski w sierpniu 2016 r. 30 September 2016 print

Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim na tle Polski i województw w sierpniu 2016 r.

Według stanu w końcu sierpnia 2016 r. in Kujawsko-Pomorskie remained registered 95 577 Unemployment. Pod względem liczby bezrobotnych województwo zajmowało 5. place in the country.

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych w regionie zmniejszyła się o 0,9%, a w stosunku do sierpnia 2015 r. wystąpił spadek o 9,3% (w kraju w odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 1,1%, a w porównaniu z sierpniem 2015 r. wystąpił spadek o 13,9%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie kujawsko-pomorskim w sierpniu wyniosła 11,9%. Pod względem wysokości stopy bezrobocia województwo kujawsko-pomorskie zajmowało 2. place in the country (za woj. warmińsko-mazurskim).

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się o 0,1 pkt. proc., a w stosunku do sierpnia 2015 r. wystąpił spadek o 1,2 pkt. proc. (w kraju stopa bezrobocia zmniejszyła się  w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 0,1 pkt. proc., a w stosunku do sierpnia 2015 r. zmniejszyła się o 1,4 pkt. proc. i wyniosła 8,5%).

W załączeniu przedstawiamy grafiki ilustrujące zmiany liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim (ogółem i w powiatach) na tle Polski i innych województw.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance