Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Informacja o spotkaniu w ramach Poddziałania 8.5.2 RPO WK-P 7 Oktober 2016 drucken

W związku z ogłoszeniem konkursu otwartego na składanie wniosków o dofinansowanie projektu współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 niniejszym informuję, iż z uwagi na szczególny charakter wsparcia, a także ograniczenia dot. typów beneficjentów oraz uczestników projektów, nie planuje się organizacji otwartego spotkania informacyjnego dla potencjalnych beneficjentów.

W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących zapisów Regulaminu konkursu, proszę o przekazywanie przedmiotowych wątpliwości drogą mailową pod adres: ">wup małpa wup kropka torun kropka pl oder promocjaefs małpa wup kropka torun kropka pl.
W szczególnych przypadkach przewiduje się możliwość organizacji indywidualnych konsultacji po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem WUP w Toruniu pod numerem telefonu: 56 669 39 55 lub 56 669 39 74.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung