La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja o spotkaniu w ramach Poddziałania 8.5.2 RPO WK-P 7 Octobre 2016 imprimer

W związku z ogłoszeniem konkursu otwartego na składanie wniosków o dofinansowanie projektu współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 niniejszym informuję, iż z uwagi na szczególny charakter wsparcia, a także ograniczenia dot. typów beneficjentów oraz uczestników projektów, nie planuje się organizacji otwartego spotkania informacyjnego dla potencjalnych beneficjentów.

W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących zapisów Regulaminu konkursu, proszę o przekazywanie przedmiotowych wątpliwości drogą mailową pod adres: ">wup małpa wup kropka torun kropka pl lub promocjaefs małpa wup kropka torun kropka pl.
W szczególnych przypadkach przewiduje się możliwość organizacji indywidualnych konsultacji po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem WUP w Toruniu pod numerem telefonu: 56 669 39 55 lub 56 669 39 74.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale