La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim we wrześniu 2016 r. 10 Octobre 2016 imprimer

 • Nombre de chômeurs

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 30 września 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 95 038 bezrobotnych. Ce fut 539 personnes (0,6%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 9354 osoby (9,0%) mniej niż w końcu września 2015 année.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 16 powiatach województwa (od 5 osób w powiecie bydgoskim, chełmińskim i grudziądzkim do 148 osób w powiecie toruńskim). Wzrost liczby bezrobotnych dotyczył 7 powiatów (od 6 osób w Toruniu do 99 osób w powiecie golubsko-dobrzyńskim).

We wrześniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 973 personnes (0,9%) i w końcu miesiąca wyniosła 104 392 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu września 2016 r. wyniosła 1325,6 tys. osób, tak więc w odniesieniu do sierpnia 2016 zmniejszyła się o 21,2 tys. osób, czyli 1,6% (w analogicznym okresie w roku 2015 odnotowano w tym zakresie spadek o 24,2 tys. osób, czyli 1,5%). W stosunku do września 2015 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 213,7 tys. osób (13,9%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

We wrześniu 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8528 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (la 3,9% więcej niż w poprzednim miesiącu, d'un 9,8% mniej niż we wrześniu 2015 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale