The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation of the unemployed in September 2016 r. 17 October 2016 print

In September 2016 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 14 119 nowych bezrobotnych (the 26,7% więcej niż w miesiącu poprzednim, but 15,5% mniej niż we wrześniu 2015 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 22,5% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 14 734 bezrobotnych (o 22,6% więcej niż w poprzednim miesiącu, but 16,7% mniej niż we wrześniu 2015 r.).

Work – 8866 osób – stanowiło 60,2% general exemptions (w sierpniu były to odpowiednio: 5896 persons and 49,1%). Zatrudnienie niesubsydiowane adopted 6941 Unemployment (o 49,1% więcej niż w poprzednim miesiącu, but 6,9% mniej niż we wrześniu 2015 r.).

Zatrudnienie subsydiowane started 1925 people (the 55,0% more than in the previous month and the 7,9% more than in September 2015 r.):

 • 567 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 539 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (including 477 osób bezrobotnych do 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 351 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 261 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 140 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 42 osoby podjęły pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 22 osoby podjęły pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years,
 • 3 osoby podjęły pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę, refundacji składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczenia aktywizacyjnego.

Z powodu rozpoczęcia training z ewidencji wyłączono 463 Unemployment (the 64,2% więcej niż w sierpniu br., but 46,0% mniej niż we wrześniu 2015 r.), including 20 osób skorzystało z bonu szkoleniowego.

Staże started 799 Unemployment (the 14,3% więcej niż w miesiącu poprzednim, ale o 57,9% mniej niż we wrześniu 2015 r.), including 38 osób skorzystało z bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne adopted 240 Unemployment (the 7,6% więcej niż w sierpniu br., ale o 18,6% mniej niż we wrześniu 2015 r.). 23 bezrobotnych skorzystało z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu były 42 takie osoby).

In September 2016 r. była 1 osoba bezrobotna, która rozpoczęła przygotowanie zawodowe dorosłych (w poprzednim miesiącu oraz przed rokiem nie było takich osób).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych nie skierowano żadnego bezrobotnego (tak jak w poprzednim miesiącu, przed rokiem było 68 takich osób).

Według stanu w dniu 30 September 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 17 303 Unemployment (wobec 17 640 przed miesiącem), including:

 • 6770 bezrobotnych odbywało staże (w sierpniu – 7685 osób), including 212 osób w ramach bonu stażowego (w sierpniu – 197 osób),
 • 3458 osób do 30 roku życia zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w sierpniu – 2984 people),
 • 2642 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (w sierpniu – 2542 people),
 • 2145 osób pracowało w ramach robót publicznych (w sierpniu – 2160 people),
 • 1714 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w sierpniu – 1827 people), including 68 osób skorzystało z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem było 51 takich osób),
 • 429 bezrobotnych odbywało szkolenia (w sierpniu – 293 people), including 13 osób w ramach bonu szkoleniowego (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • 134 osoby zatrudnione były w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years (w sierpniu – 138 osób), w tym 7 osób powyżej 60 roku życia (przed miesiącem – 9 osób),
 • 9 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (przed miesiącem – 8 people),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach świadczenia aktywizacyjnego (tak jak przed miesiącem),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach grantu na telepracę (przed miesiącem – 1 osoba),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak przed miesiącem).

In September 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim 364 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w sierpniu – 599 people), wszyscy – w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

W ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowane były 32 projekty PUP, w ramach których wsparciem zostało objętych łącznie 7051 osób bezrobotnych (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 20 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 3560 osób powyżej 29 years.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

In September 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8773 vacancies and of professional activation (the 6,9% więcej niż w poprzednim miesiącu, but 7,2% mniej niż we wrześniu 2015 r.). We wrześniu zwiększyła się, w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba ofert na pracę niesubsydiowaną – 6362 space (o 10,4% więcej) oraz liczba availability of professional activation do 1041 places (o 4,1% więcej). Zmniejszyła się natomiast, liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane – 1370 places (o 5,3 mniej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 893 dotyczyły odbywania stażu, 148 – prac społecznie użytecznych. In September this year. nie było żadnej propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych.

For people with disabilities reported 342 propozycje wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (including 33 in the form of subsidized), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki  nie było takich propozycji.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 6608 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 14 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie we wrześniu 2016 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 9/2016 w zakładce

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS INFORMATION - FOR THE YEAR 2016

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance