La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych we wrześniu 2016 r. 17 Octobre 2016 imprimer

We wrześniu 2016 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 14 119 nowych bezrobotnych (la 26,7% więcej niż w miesiącu poprzednim, d'un 15,5% mniej niż we wrześniu 2015 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 22,5% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 14 734 bezrobotnych (o 22,6% więcej niż w poprzednim miesiącu, d'un 16,7% mniej niż we wrześniu 2015 r.).

Podjęcia pracy - 8866 osób – stanowiło 60,2% exemptions générales (w sierpniu były to odpowiednio: 5896 osób i 49,1%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 6941 bezrobotnych (o 49,1% więcej niż w poprzednim miesiącu, d'un 6,9% mniej niż we wrześniu 2015 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęło 1925 personnes (la 55,0% plus que le mois précédent et le 7,9% więcej niż we wrześniu 2015 r.):

 • 567 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 539 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (w tym 477 osób bezrobotnych do 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 351 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 261 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 140 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 42 osoby podjęły pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 22 osoby podjęły pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
 • 3 osoby podjęły pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę, refundacji składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczenia aktywizacyjnego.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 463 bezrobotnych (la 64,2% więcej niż w sierpniu br., d'un 46,0% mniej niż we wrześniu 2015 r.), w tym 20 osób skorzystało z bonu szkoleniowego.

Staże rozpoczęło 799 bezrobotnych (la 14,3% więcej niż w miesiącu poprzednim, ale o 57,9% mniej niż we wrześniu 2015 r.), w tym 38 osób skorzystało z bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne podjęło 240 bezrobotnych (la 7,6% więcej niż w sierpniu br., ale o 18,6% mniej niż we wrześniu 2015 r.). 23 bezrobotnych skorzystało z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu były 42 takie osoby).

We wrześniu 2016 r. była 1 osoba bezrobotna, która rozpoczęła przygotowanie zawodowe dorosłych (w poprzednim miesiącu oraz przed rokiem nie było takich osób).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych nie skierowano żadnego bezrobotnego (tak jak w poprzednim miesiącu, przed rokiem było 68 takich osób).

Według stanu w dniu 30 Septembre 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 17 303 bezrobotnych (wobec 17 640 przed miesiącem), w tym:

 • 6770 bezrobotnych odbywało staże (w sierpniu – 7685 osób), w tym 212 osób w ramach bonu stażowego (w sierpniu – 197 osób),
 • 3458 osób do 30 roku życia zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w sierpniu – 2984 personnes),
 • 2642 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (w sierpniu – 2542 personnes),
 • 2145 osób pracowało w ramach robót publicznych (w sierpniu – 2160 personnes),
 • 1714 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w sierpniu – 1827 personnes), w tym 68 osób skorzystało z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem było 51 takich osób),
 • 429 bezrobotnych odbywało szkolenia (w sierpniu – 293 personnes), w tym 13 osób w ramach bonu szkoleniowego (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • 134 osoby zatrudnione były w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w sierpniu – 138 osób), w tym 7 osób powyżej 60 roku życia (przed miesiącem – 9 osób),
 • 9 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (przed miesiącem – 8 personnes),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach świadczenia aktywizacyjnego (tak jak przed miesiącem),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach grantu na telepracę (przed miesiącem – 1 osoba),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak przed miesiącem).

We wrześniu 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim 364 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w sierpniu – 599 personnes), wszyscy – w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

W ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowane były 32 projekty PUP, w ramach których wsparciem zostało objętych łącznie 7051 osób bezrobotnych (faire 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 20 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 3560 osób powyżej 29 roku życia.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

We wrześniu 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8773 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (la 6,9% więcej niż w poprzednim miesiącu, d'un 7,2% mniej niż we wrześniu 2015 r.). We wrześniu zwiększyła się, w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba ofert na pracę niesubsydiowaną - 6362 miejsca (o 10,4% więcej) oraz liczba wolnych miejsc aktywizacji zawodowej faire 1041 miejsc (o 4,1% więcej). Zmniejszyła się natomiast, liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane - 1370 miejsc (o 5,3 mniej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 893 dotyczyły odbywania stażu, 148 – prac społecznie użytecznych. We wrześniu br. nie było żadnej propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych.

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 342 propozycje wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 33 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki  nie było takich propozycji.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 6608 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 14 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie we wrześniu 2016 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 9/2016 w zakładce

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2016

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale