Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Kolejny nabór wniosków o środki z rezerwy Funduszu Pracy 8 November 2016 drucken

7 listopada  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  ogłosił nabór wniosków powiatowych urzędów pracy o przyznanie dodatkowych środków rezerwy Funduszu Pracy
na finansowanie w 2016 r.:

 • programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych do 30 roku życia;
 • programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych do 25 roku życia;
 • programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia;
 • programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy;
 • programów wspierania tworzenia i przystępowania przez bezrobotnych
  do spółdzielni socjalnych;
 • programów dla bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną;
 • programów realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia;
 • programów aktywizacji zawodowej repatriantów,
 • programów aktywizacji zawodowej cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową, w tym przyjętych w ramach unijnego programu przesiedleń
  i relokacji.
 • innych programów, których realizacja wynikać będzie z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy.
Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung