Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w październiku 2016 r. 8 November 2016 drucken

 • Zahl der Arbeitslosen

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 października 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 93 809 bezrobotnych. Dies war 1153 Menschen (1,2%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 9216 osób (8,9%) mniej niż w końcu października 2015 Jahr.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 17 powiatach województwa (od 5 osób w powiecievonwieckim do 194 osób w powiecie toruńskim). Wzrost liczby bezrobotnych dotyczył 6 powiatów (od 9 osób w powiecie żnińskim do 30 osób w powiecie włocławskim).

W październiku ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 1367 Menschen (1,3%) i w końcu miesiąca wyniosła 103 025 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu października 2016 r. wyniosła 1300 tys. osób, tak więc w odniesieniu do września 2016 zmniejszyła się o 14,8 tys. osób, czyli 1,1% (w analogicznym okresie w roku 2015 odnotowano w tym zakresie spadek o 22,4 tys. osób, czyli 1,5%). W stosunku do października 2015 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 207,6 tys. osób (13,7%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

W październiku 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 6959 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 20,7% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 16,1% mniej niż w październiku 2015 r.).

Dieałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?
Dziękujemy za głosowanie

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung