La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w październiku 2016 r. 8 November 2016 imprimer

 • Nombre de chômeurs

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 października 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 93 809 bezrobotnych. Ce fut 1153 personnes (1,2%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 9216 osób (8,9%) mniej niż w końcu października 2015 année.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 17 powiatach województwa (od 5 osób w powiecie à partir dewieckim do 194 osób w powiecie toruńskim). Wzrost liczby bezrobotnych dotyczył 6 powiatów (od 9 osób w powiecie żnińskim do 30 osób w powiecie włocławskim).

W październiku ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 1367 personnes (1,3%) i w końcu miesiąca wyniosła 103 025 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu października 2016 r. wyniosła 1300 tys. osób, tak więc w odniesieniu do września 2016 zmniejszyła się o 14,8 tys. osób, czyli 1,1% (w analogicznym okresie w roku 2015 odnotowano w tym zakresie spadek o 22,4 tys. osób, czyli 1,5%). W stosunku do października 2015 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 207,6 tys. osób (13,7%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

W październiku 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 6959 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (la 20,7% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 16,1% mniej niż w październiku 2015 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale