The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w październiku 2016 r. 15 November 2016 print

W październiku 2016 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 12 866 nowych bezrobotnych (the 8,9% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 16,1% mniej niż w październiku 2015 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 14,5% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 14 024 bezrobotnych (o 4,8% mniej niż w poprzednim miesiącu  i o 16,0% mniej niż w październiku 2015 r.).

Work – 7337 osób – stanowiło 52,3% general exemptions (we wrześniu było to odpowiednio: 8866 persons and 60,2%). Zatrudnienie niesubsydiowane adopted 5677 Unemployment (o 18,2% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 8,4% mniej niż w październiku 2015 r.).

Zatrudnienie subsydiowane started 1660 people (the 13,8% less than in the previous month, but 26,5% więcej niż w październiku 2015 r.):

 • 466 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (including 446 osób bezrobotnych do 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 410 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 343 osoby podjęły pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 222 osoby rozpoczęły prace interwencyjne,
 • 154 osoby podjęły działalność gospodarczą,
 • 52 osoby podjęły pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 11 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years,
 • 2 osoby podjęły pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę, refundacji składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczenia aktywizacyjnego.

Z powodu rozpoczęcia training z ewidencji wyłączono 1052 Unemployment (the 127,2% więcej niż we wrześniu br., but 21,0% mniej niż w październiku 2015 r.), including 35 osób skorzystało z bonu szkoleniowego.

Staże started 764 Unemployment (the 4,4% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 60,5% mniej niż w październiku 2015 r.), including 44 osoby skorzystały z bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne adopted 163 Unemployment (the 32,1% mniej niż we wrześniu br., i o 38,0% mniej niż w październiku 2015 r.). 67 bezrobotnych skorzystało z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu były 23 takie osoby).

W październiku 2016 r. nie był osób bezrobotnych, które rozpoczęły przygotowanie zawodowe dorosłych (w poprzednim miesiącu była 1 taka osoba, przed rokiem nie było takich osób).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych nie skierowano żadnego bezrobotnego (tak jak w poprzednim miesiącu, przed rokiem było 55 takich osób).

Według stanu w dniu 31 October 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 16 493 Unemployment (wobec 17 303 przed miesiącem), including:

 • 5812 bezrobotnych odbywało staże (we wrześniu – 6770 osób), including 233 osoby w ramach bonu stażowego (we wrześniu – 212 osób),
 • 3870 osób do 30 roku życia zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (we wrześniu – 3458 people),
 • 2593 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (we wrześniu – 2642 people),
 • 1935 osób pracowało w ramach robót publicznych (we wrześniu – 2145 people),
 • 1487 osób odbywało prace społecznie użyteczne (we wrześniu – 1714 people), including 90 osób skorzystało z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem było 68 takich osób),
 • 648 bezrobotnych odbywało szkolenia (we wrześniu – 429 osób), including 35 osób w ramach bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – 13 osób),
 • 137 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years (we wrześniu – 134 osoby), w tym 11 osób powyżej 60 roku życia (przed miesiącem – 7 osób),
 • 9 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (tak jak przed miesiącem),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach świadczenia aktywizacyjnego (tak jak przed miesiącem),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach grantu na telepracę (tak jak przed miesiącem),

nie było osób zatrudnionych w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak przed miesiącem).

W październiku 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim 232 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (we wrześniu – 364 people), wszyscy – w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

W ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowane były 32 projekty PUP, w ramach których wsparciem zostało objętych łącznie 7157 osób bezrobotnych (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 20 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 3583 osoby powyżej 29 years.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W październiku 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 7178 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 18,2% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 13,5% mniej niż w październiku 2015 r.). W październiku zmniejszyła się, w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba ofert na pracę niesubsydiowaną – 5213 places (o 18,1% mniej), liczba availability of professional activation do 617 places (o 40,7% mniej) oraz liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane – 1348 places (o 1,6 mniej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 501 dotyczyło odbywania stażu, 116 – prac społecznie użytecznych. W październiku br. nie było żadnej propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych.

For people with disabilities reported 294 propozycje wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (including 25 in the form of subsidized), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki  były 2 takie propozycje.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawały 5023 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 19 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w październiku 2016 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 10/2016 w zakładce

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS INFORMATION - FOR THE YEAR 2016

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance