Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w październiku 2016 r. 15 listopada 2016 drukuj

W październiku 2016 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 12 866 nowych bezrobotnych (o 8,9% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 16,1% mniej niż w październiku 2015 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 14,5% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 14 024 bezrobotnych (o 4,8% mniej niż w poprzednim miesiącu  i o 16,0% mniej niż w październiku 2015 r.).

Podjęcia pracy – 7337 osób – stanowiło 52,3% ogółu wyłączeń (we wrześniu było to odpowiednio: 8866 osób i 60,2%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 5677 bezrobotnych (o 18,2% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 8,4% mniej niż w październiku 2015 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęło 1660 osób (o 13,8% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 26,5% więcej niż w październiku 2015 r.):

 • 466 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (w tym 446 osób bezrobotnych do 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 410 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 343 osoby podjęły pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 222 osoby rozpoczęły prace interwencyjne,
 • 154 osoby podjęły działalność gospodarczą,
 • 52 osoby podjęły pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 11 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
 • 2 osoby podjęły pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę, refundacji składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczenia aktywizacyjnego.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 1052 bezrobotnych (o 127,2% więcej niż we wrześniu br., ale o 21,0% mniej niż w październiku 2015 r.), w tym 35 osób skorzystało z bonu szkoleniowego.

Staże rozpoczęło 764 bezrobotnych (o 4,4% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 60,5% mniej niż w październiku 2015 r.), w tym 44 osoby skorzystały z bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne podjęło 163 bezrobotnych (o 32,1% mniej niż we wrześniu br., i o 38,0% mniej niż w październiku 2015 r.). 67 bezrobotnych skorzystało z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu były 23 takie osoby).

W październiku 2016 r. nie był osób bezrobotnych, które rozpoczęły przygotowanie zawodowe dorosłych (w poprzednim miesiącu była 1 taka osoba, przed rokiem nie było takich osób).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych nie skierowano żadnego bezrobotnego (tak jak w poprzednim miesiącu, przed rokiem było 55 takich osób).

Według stanu w dniu 31 października 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 16 493 bezrobotnych (wobec 17 303 przed miesiącem), w tym:

 • 5812 bezrobotnych odbywało staże (we wrześniu – 6770 osób), w tym 233 osoby w ramach bonu stażowego (we wrześniu – 212 osób),
 • 3870 osób do 30 roku życia zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (we wrześniu – 3458 osób),
 • 2593 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (we wrześniu – 2642 osoby),
 • 1935 osób pracowało w ramach robót publicznych (we wrześniu – 2145 osób),
 • 1487 osób odbywało prace społecznie użyteczne (we wrześniu – 1714 osób), w tym 90 osób skorzystało z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem było 68 takich osób),
 • 648 bezrobotnych odbywało szkolenia (we wrześniu – 429 osób), w tym 35 osób w ramach bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – 13 osób),
 • 137 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (we wrześniu – 134 osoby), w tym 11 osób powyżej 60 roku życia (przed miesiącem – 7 osób),
 • 9 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (tak jak przed miesiącem),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach świadczenia aktywizacyjnego (tak jak przed miesiącem),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach grantu na telepracę (tak jak przed miesiącem),

nie było osób zatrudnionych w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak przed miesiącem).

W październiku 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim 232 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (we wrześniu – 364 osoby), wszyscy – w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

W ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowane były 32 projekty PUP, w ramach których wsparciem zostało objętych łącznie 7157 osób bezrobotnych (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 20 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 3583 osoby powyżej 29 roku życia.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W październiku 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 7178 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 18,2% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 13,5% mniej niż w październiku 2015 r.). W październiku zmniejszyła się, w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba ofert na pracę niesubsydiowaną – 5213 miejsc (o 18,1% mniej), liczba wolnych miejsc aktywizacji zawodowej do 617 miejsc (o 40,7% mniej) oraz liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane – 1348 miejsc (o 1,6 mniej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 501 dotyczyło odbywania stażu, 116 – prac społecznie użytecznych. W październiku br. nie było żadnej propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych.

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 294 propozycje wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 25 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki  były 2 takie propozycje.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawały 5023 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 19 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w październiku 2016 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 10/2016 w zakładce

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2016

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych