Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w listopadzie 2016 r. 15 grudnia 2016 drukuj

W listopadzie 2016 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 12 637 nowych bezrobotnych (o 1,8% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 14,2% mniej niż w listopadzie 2015 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 11,5% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 11 225 bezrobotnych (o 20,0% mniej niż w poprzednim miesiącu  i o 19,5% mniej niż w listopadzie 2015 r.).

Podjęcia pracy – 6455 osób – stanowiło 57,5% ogółu wyłączeń (w październiku było to odpowiednio: 7337 osób i 52,3%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 4990 bezrobotnych (o 12,1% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 13,1% mniej niż w listopadzie 2015 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęło 1465 osób (o 11,7% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 3,9% mniej niż w listopadzie 2015 r.):

 • 351 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (w tym 304 osoby bezrobotne do 30 roku życia podjęły zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 336 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 326 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 231 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 121 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 77 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 20 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
 • 3 osoby podjęły pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę, refundacji składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczenia aktywizacyjnego.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 529 bezrobotnych (o 49,7% mniej niż w październiku br. i o 48,1% mniej niż w listopadzie 2015 r.), w tym 27 osób skorzystało z bonu szkoleniowego.

Staże rozpoczęło 292 bezrobotnych (o 61,8% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 65,6% mniej niż w listopadzie 2015 r.), w tym 21 osób skorzystało z bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne podjęło 44 bezrobotnych (o 73,0% mniej niż w październiku br., i o 64,8% mniej niż w listopadzie 2015 r.). Żaden z bezrobotnych nie skorzystał z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu było 67 takich osób).

W listopadzie 2016 r. nie było osób bezrobotnych, które rozpoczęły przygotowanie zawodowe dorosłych (podobnie jak w poprzednim miesiącu, przed rokiem były 3 takie osoby).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych nie skierowano żadnego bezrobotnego (tak jak w poprzednim miesiącu, przed rokiem było 50 takich osób).

Według stanu w dniu 30 listopada 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 14 609 bezrobotnych (wobec 16 493 przed miesiącem), w tym:

 • 4708 bezrobotnych odbywało staże (w październiku – 5812 osób), w tym 215 osób w ramach bonu stażowego (w październiku – 233 osoby),
 • 4122 osoby do 30 roku życia zatrudnione były w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w październiku – 3870 osób),
 • 2550 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w październiku – 2593 osoby),
 • 1549 osób pracowało w ramach robót publicznych (w październiku – 1935 osób),
 • 1082 osoby odbywały prace społecznie użyteczne (w październiku – 1487 osób), w tym 71 osób skorzystało z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem było 90 takich osób),
 • 444 bezrobotnych odbywało szkolenia (w październiku – 648 osób), w tym 16 osób w ramach bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – 35 osób),
 • 148 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w październiku – 137 osób), w tym 10 osób powyżej 60 roku życia (przed miesiącem – 11 osób),
 • 6 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (przed miesiącem – 9 osób),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach świadczenia aktywizacyjnego (przed miesiącem – 2 osoby),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach grantu na telepracę (tak jak przed miesiącem),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak przed miesiącem).

W listopadzie 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim 267 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w październiku – 232 osoby). 262 osoby wzięły udział w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, 5 osób – w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

W ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowane były 32 projekty PUP, w ramach których wsparciem zostało objętych łącznie 7297 osób bezrobotnych (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 20 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 3636 osób powyżej 29 roku życia.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W listopadzie 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 6165 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 14,1% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 4,3% więcej niż w listopadzie 2015 r.). W listopadzie zmniejszyła się, w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba ofert na pracę niesubsydiowaną – 5138 miejsc (o 1,4% mniej), liczba wolnych miejsc aktywizacji zawodowej do 217 miejsc (o 64,8% mniej) oraz liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane – 810 miejsc (o 39,9 % mniej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 211 dotyczyło odbywania stażu, 3 – prac społecznie użytecznych,
3 – przygotowania zawodowego dorosłych.

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 408 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 23 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki  była 1 taka propozycja.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 5215 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 18 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w listopadzie 2016 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 11/2016 

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2016

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych