The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w listopadzie 2016 r. 15 December 2016 print

W listopadzie 2016 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 12 637 nowych bezrobotnych (the 1,8% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 14,2% mniej niż w listopadzie 2015 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 11,5% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 11 225 bezrobotnych (o 20,0% mniej niż w poprzednim miesiącu  i o 19,5% mniej niż w listopadzie 2015 r.).

Work – 6455 osób – stanowiło 57,5% general exemptions (w październiku było to odpowiednio: 7337 persons and 52,3%). Zatrudnienie niesubsydiowane adopted 4990 Unemployment (o 12,1% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 13,1% mniej niż w listopadzie 2015 r.).

Zatrudnienie subsydiowane started 1465 people (the 11,7% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 3,9% mniej niż w listopadzie 2015 r.):

 • 351 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (including 304 osoby bezrobotne do 30 roku życia podjęły zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 336 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 326 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 231 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 121 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 77 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 20 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years,
 • 3 osoby podjęły pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę, refundacji składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczenia aktywizacyjnego.

Z powodu rozpoczęcia training z ewidencji wyłączono 529 Unemployment (the 49,7% mniej niż w październiku br. i o 48,1% mniej niż w listopadzie 2015 r.), including 27 osób skorzystało z bonu szkoleniowego.

Staże started 292 Unemployment (the 61,8% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 65,6% mniej niż w listopadzie 2015 r.), including 21 osób skorzystało z bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne adopted 44 Unemployment (the 73,0% mniej niż w październiku br., i o 64,8% mniej niż w listopadzie 2015 r.). Żaden z bezrobotnych nie skorzystał z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu było 67 takich osób).

W listopadzie 2016 r. nie było osób bezrobotnych, które rozpoczęły przygotowanie zawodowe dorosłych (podobnie jak w poprzednim miesiącu, przed rokiem były 3 takie osoby).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych nie skierowano żadnego bezrobotnego (tak jak w poprzednim miesiącu, przed rokiem było 50 takich osób).

Według stanu w dniu 30 November 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 14 609 Unemployment (wobec 16 493 przed miesiącem), including:

 • 4708 bezrobotnych odbywało staże (w październiku – 5812 osób), including 215 osób w ramach bonu stażowego (w październiku – 233 osoby),
 • 4122 person 30 roku życia zatrudnione były w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w październiku – 3870 people),
 • 2550 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w październiku – 2593 people),
 • 1549 osób pracowało w ramach robót publicznych (w październiku – 1935 people),
 • 1082 osoby odbywały prace społecznie użyteczne (w październiku – 1487 people), including 71 osób skorzystało z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem było 90 takich osób),
 • 444 bezrobotnych odbywało szkolenia (w październiku – 648 osób), including 16 osób w ramach bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – 35 osób),
 • 148 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years (w październiku – 137 osób), w tym 10 osób powyżej 60 roku życia (przed miesiącem – 11 osób),
 • 6 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (przed miesiącem – 9 people),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach świadczenia aktywizacyjnego (przed miesiącem – 2 people),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach grantu na telepracę (tak jak przed miesiącem),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak przed miesiącem).

W listopadzie 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim 267 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w październiku – 232 people). 262 osoby wzięły udział w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, 5 osób – w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

W ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowane były 32 projekty PUP, w ramach których wsparciem zostało objętych łącznie 7297 osób bezrobotnych (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 20 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 3636 osób powyżej 29 years.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W listopadzie 2016 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 6165 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 14,1% mniej niż w poprzednim miesiącu, but 4,3% więcej niż w listopadzie 2015 r.). W listopadzie zmniejszyła się, w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba ofert na pracę niesubsydiowaną – 5138 places (o 1,4% mniej), liczba availability of professional activation do 217 places (o 64,8% mniej) oraz liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane – 810 places (o 39,9 % mniej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 211 dotyczyło odbywania stażu, 3 – prac społecznie użytecznych,
3 – przygotowania zawodowego dorosłych.

For people with disabilities reported 408 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (including 23 in the form of subsidized), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki  była 1 taka propozycja.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 5215 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 18 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w listopadzie 2016 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 11/2016 

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS INFORMATION - FOR THE YEAR 2016

How would you rate this page?
Thanks for voting

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance