The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Ogłoszenie o naborze projektów konkursowych w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER 29 December 2016 print

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza nabór projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Submeasures 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Nabór wniosków w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-003/17 prowadzony będzie od dnia 31 January 2017 r. do 10 lutego 2017 r.

Wnioski składane są w terminie wskazanym powyżej na obowiązującym formularzu w dwojaki sposób:

1) Zgodnie z dotychczasową praktyką tj.

a) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie sowa.efs.gov.pl and

b) w formie papierowej w 2 egzemplarzach (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4) wydrukowanych z systemu SOWA, opatrzonych podpisami osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku. Wnioski należy złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, st. Highway Chełmińska 30/32, w godzinach 7:30 – 15:30 albo w formie elektronicznej opatrzonej podpisem/ami osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej WUP w Toruniu.

NOTE:

Wniosek  o  dofinansowanie  projektu  składany  w  formie  elektronicznej na  elektroniczną skrzynkę  podawczą WUP Toruń należy stosownie autoryzować.  Poprzez autoryzację  należy rozumieć złożenie przez wnioskodawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego bezpośrednio na wniosku o dofinansowanie, zapisanym jako plik PDF. Podpisanie Profilem Zaufanym ePUAP korespondencji przekazującej wniosek o dofinansowanie na elektroniczną skrzynkę podawczą WUP Toruń nie jest równoznaczne z podpisaniem elektronicznie wniosku o dofinansowanie.

or

2)  W formie  dokumentu elektronicznego na obowiązującym formularzu w systemie SOWA opatrzonego podpisem  kwalifikowanym lub profilem e-PUAP. Powyższe związane jest z wprowadzeniem nowej funkcjonalności w aplikacji SOWA, która umożliwia opatrzenie wypełnionego wniosku o dofinansowanie projektu podpisem elektronicznym.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury podpisania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego znajdują się w Instrukcji użytkownika SOWA w ramach PO WER 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów, która jest dostępna w systemie w zakładce Pomoc oraz stanowi załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty określone dla Poddziałania 1.2.2 w SZOOP PO WER 2014–2020, tj. Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

 • publiczne służby zatrudnienia,
 • Voluntary Labour,
 • agencje zatrudnienia,
 • instytucje szkoleniowe,
 • instytucje dialogu społecznego,
 • instytucje partnerstwa lokalnego.

 Okres realizacji projektu nie wykracza poza 30.06.2018 r.

 Kwota przeznaczona na konkurs w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER wynosi –  10 700 000,00 PLN, including:

 • 5.300.000,00 PLN – projekty skierowane wyłącznie do osób biernych zawodowo, w tym maksymalna kwota dofinansowania – 5.035.000,00 PLN.
 • 5.400.000,00 PLN– projekty skierowane wyłącznie do osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy, w tym maksymalna kwota dofinansowania – 5.130.000,00 PLN.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu, st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun

 • Punkt Informacji i Promocji – such. (56) 669 39 39 or (56) 669 39 84, e-mail: promocjaefs(at)wup.torun.pl
 • Panel on. Projektów Konkursowych – such. (56) 669 39 89, (56) 669 39 66, (56) 669 39 65, (56) 669 39 64, (56) 669 39 64, e-mail: wup(at)wup.torun.pl

Download: Ogłoszenie o konkursie

Download:  Regulamin konkursu

Download: Załączniki do Regulaminu Konkursu

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance